Löneöversyn

Löneöversyn genomförs en gång om året enligt de centrala kollektivavtalen. Lönen ska sättas individuellt utifrån kommunens lönekriterier.

Som en del i processen med lönesättning och utveckling ska du ha minst ett medarbetarsamtal, ett prestationssamtal och ett lönesättande samtal om året.

Vid medarbetarsamtalet ska du och din chef föra en dialog kring bl.a. arbetsmiljö, dina ansvarsområden och dina individuella mål. Ni tar gemensamt fram din kompetensutvecklingsplan.

Vid prestationssamtalet förs en dialog kring din prestation med lönekriterierna som grund. När samtalet har genomförts ska du veta hur din chef anser att du presterar och du ska ha fått möjlighet att framföra dina synpunkter gällande din egen prestation och förutsättningar.

Vid det lönesättande samtalet ska du från din chef få reda på vad din nya lön blir och på vilka grunder som den har satts.