Artikeln publicerades 13 december 2023

Klimatprogram vägleder till hållbart samhälle

Ett fält med ett vindkraftverk

Tomelilla tog ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid när kommunfullmäktige 11 december beslutade att anta klimatprogram 2024-2045.

Programmet fastställer tydliga och mätbara mål för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045. Som kontrollpunkter längs vägen har sju etappmål fastställts fram till 2030.

– Klimatprogrammet är ett viktigt verktyg i kommunens hållbarhetsarbete, menar Per-Martin Svensson (M), kommunstyrelsens ordförande. Det är avsett att ge vägledning till kommunens nämnder och helägda bolag samt inspirera aktörer och Tomelillas invånare.

Nästa steg är att kommunens verksamheter specificerar aktiviteter som ska bidra till att uppfylla målen. Årliga uppföljningar ska säkerställa att arbetet håller kursen.

Klimatprogram 2024-2045 hittar du i kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-12-11

Fakta:

Nettonollutsläpp är när vi försöker balansera mängden växthusgaser vi släpper ut i atmosfären genom att ta bort lika mycket. För att uppnå nettonollutsläpp, måste utsläppen minskas till nästan noll eller finnas sätt att ta bort eller lagra lika mycket växthusgaser som produceras.

Länk till Tomelilla kommuns koldioxidbudget

Parisavtalet är ett globalt avtal som handlar om att bekämpa klimatförändringar. Nästan alla länder i världen har skrivit under. I avtalet har länderna lovat att göra sitt bästa för att begränsa den globala uppvärmningen. Det viktiga målet i Parisavtalet är att försöka hålla jordens temperaturökning under 2 grader Celsius jämfört med tiden före industrialiseringen, gärna under 1,5 grader för att minska riskerna med klimatförändringar.

Agenda 2030 är en global plan med 17 mål för att göra världen bättre och mer rättvis fram till år 2030, där inget land eller människa ska lämnas efter. Den handlar om att lösa problem som fattigdom, ojämlikhet, och klimatförändringar. Nästan alla världens länder har lovat att arbeta mot dessa mål.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats.