Artikeln publicerades 23 oktober 2023

Högt betyg i årets brukarundersökning

Resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning 2023 visar på ökande trygghet, högt förtroende och bra bemötande inom hemtjänsten och boenden.

Enkäten som används i brukarundersökningen besvaras av personer som antingen har hemtjänst eller bor på särskilt boende. I år blev svarsdeltagandet större jämfört med föregående år vilket är en positiv utveckling.

Vi är tacksamma över att allt fler har svarat på enkäten. Det ger oss möjlighet att fortsätta vårt förbättringsarbete inom de olika områdena, säger Camilla Andersson som är socialchef i Tomelilla kommun.

Resultatet visar att de som har hemtjänst eller bor på särskilt boende är nöjda, men att det finns förbättringsområden att arbeta vidare med.

Tryggheten ökar på särskilda boende

Andelen som känner sig trygga på våra särskilda boenden har ökat från 86 procent till 91 procent sedan förra året, vilket är högre än genomsnittet i landet.

Förtroendet till personalen har ökat från 82 procent 2022 till 84 procent 2023 samtidigt som 93 procent tycker att personalen har ett bra bemötande.

Nöjdheten med aktiviteterna har också ökat från föregående år. Det visar att arbetet med att skapa givande aktiviteter ger resultat. Det är ett arbete som kommer att utvecklas även i fortsättningen.

Under tidigare år har andelen som är nöjda med maten ökat, men har i år sjunkit. Orsaken till detta är något som behöver undersökas närmare. Boendemiljön, till exempel gemensamma utrymmena och utomhusmiljön, är också något som verksamheterna behöver förbättra.

Bra bemötande i hemtjänsten

Andelen som är nöjd med hemtjänsten över lag har ökat från 84 procent 2022 till 91 procent 2023. Betyget för bemötande ligger också högt då hela 96 procent anser att de får ett bra bemötande från personalen.

Större andel än förra året anser att de kan få kontakt med hemtjänstpersonal vid behov. De allra flesta tycker också personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Tryggheten bland de som bor hemma med stöd av hemtjänst har minskat från 88 procent till 83 procent jämfört med förra året. Men förtroendet för personalen i hemtjänsten är högre än tidigare år och ligger på 88 procent.

Bland de tillfrågade har 81 procent uppgett att deras åsikter och önskemål uppmärksammas av personalen, vilket är ett något sämre resultat sedan förra året. Även andelen som tycker att de kan påverka tiderna för hemtjänstens besök har sjunkit. Båda frågorna kommer att bli en del av det fortsatta förbättringsarbetet.