Artikeln publicerades 4 juni 2024

Nyhetsbrev till ställföreträdare, juni 2024

Junis nyhetsbrev handlar bland annat om ändringar under semestern och vikten av att underteckna avtal korrekt.

Semester

Det är snart dags för både våra och i vissa fall era semestrar. För det fall ni planerar att vara borta en längre tid, är det viktigt att ni i förväg lägger in huvudmannens kommande fakturor till betalning, på så sätt undviker ni att missa dessa. Det är även bra att planera i god tid för överlämnande av kontanta medel samt ansöka om uttag om ni behöver ta ut extra medel till sommaraktiviteter från överförmyndar-spärrat konto.

Förändringar på överförmyndarkontoret

I föregående nyhetsbrev fick ni informationen att Alico skulle bli vår nya medarbetare på överförmyndar-kontoret från och med mars. Dessvärre blev det aldrig så. Men vi kan glädjande berätta att Madeleine Ek börjar hos oss den 10 juni och kommer inledningsvis enbart att arbeta med granskningen.

I slutet av juli kommer även vår tidigare medarbetare Åsa att komma in, under en kortare period, för att vara förstärkning på överförmyndarkontoret under semester-perioden.

Ändrade telefontider

Sedan mars har vi ändrat våra telefontider. De nya tiderna innebär att vi är mer tillgängliga för allmänheten än tidigare. Behöver ni nå oss utanför den aktuella telefontiden kan ni alltid skicka ett mejl så ringer vi upp vid tillfälle.

Uttagsmedgivande

Vi vill uppmärksamma er på att huvudmannens underskrift behövs på er ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto. Detta behövs dock ej vid förvaltarskap, om huvudmannen inte förstår vad saken gäller eller om det rör sig om uttag för löpande utgifter. Tänk på att det i er begäran ska vara överföringar från det överförmyndarspärrade kontot till transaktionskontot (i huvudmannens namn), dvs inte överföringar till fordringsägarens gironummer eller anhöriga till huvudmannen. Fakturor betalas och överföringar sker sedan från transaktionskontot.

Avtal

Det förekommer emellanåt att ställföreträdare undertecknar avtal för sin huvudman, men skriver endast under med sitt eget namn. Det är viktigt att tänka på att även skriva att det är i egenskap av god man/förvaltare för NN.

Arvode – prisbasbelopp 2024

Prisbasbeloppet för år 2024 är 57 300 kr. Detta innebär att huvudmannen kommer stå för arvodeskostnaden i den mån dennes inkomst överstiger 151 845 kr f­ör inkomståret 2024 eller om hen har tillgångar som överstiger 114 600 kr. Total kostnad för normalarvodet kan uppgå till 17 565 kr, respektive 20 874 kr, beroende på ställföreträdarens ålder som styr nivån på de sociala avgifterna. Tänk på att i god tid spara och planera för ditt kommande uttag av arvode.

Arvode

Arbetsgivaravgifter och ”förenklad arbetsgivardeklaration”

På vår hemsida finns nu en beskrivning av hur ni gör en beräkning av arvodet utifrån arvodesbeslutet. Beskrivningen heter ”Hjälpblankett till Skatteverkets 4882 för arvodesberäkning” och ligger under fliken ”Blanketter” under kategorin ”Redogörelse”.

Vi vill även påminna er om att blanketten ”Förenklad arbetsgivardeklaration” ska skickas in till Skatteverket i samband med att ni administrerar utbetalningen av ert arvode. Spara en kopia av blanketten som ni sedan skickar med till oss i årsräkningen. Tänk också på att betala skatt och arbetsgivaravgifter från huvudmannens konto, senast den 12:e månaden efter ni tagit ut ert arvode.

Granskning

För närvarande granskar vi årsräkningar som inkom den 10 februari. Vi har hunnit att granska ca 45 % av de inkomma redovisningarna. Nytt för i år har varit att vi granskat de årsredovisningar som fick granskningsanmärkning förra året med prioritet.

Kostnadsersättning

Vi har under granskningen noterat att det förekommer att ställföreträdare tar ut medel från huvudmannens konto för att bekosta porto och ställföreträdarprogram. Vi vill därför påminna om att det inte är tillåtet att överföra medel från huvudmannens konto till ställföreträdarens. För att ni ska få ersättning för dessa utgifter, ska ni begära kostnadsersättning tillsammans med arvodet vid den årliga granskningen. I schablonbeloppet anses ingå kostnader för bland annat porto, pärmar och annat kontorsmaterial. Om kostnaderna överstiger schablonbeloppet eller om ni av andra skäl vill begära faktiskt kostnadsersättning, behöver ni bifoga samtliga kvitton från första kronan.

Avslutningsvis hoppas vi att alla får en riktigt skön sommar!

Pälle, Jenny, Ann-Charlotte, Charlotte, Ann-Marie, Sofie, Madelaine och Therese

En yngre man som tittar på en ipad tillsammans med en äldre man