Tryde 67:27 m fl (Tingvalla)

Namn: Tryde 67:17 m fl
Beteckning: Dp183
Ärendenummer: Ks 2020/187
Status: Laga kraft 2024-01-09

Flygfoto över planområdet Tryde 67:27 i kombination med illustrationskartan.

Detaljplanen omfattar området för det före detta danspalatset Tingvalla med tillhörande parkering. Området är beläget i Tryde i anslutning till Tingvallavägen. När Tingvalla danspalats lades ner och sedan revs under 2021 uppstod en lucka i villabebyggelsen längs Tingvallavägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett bostadsområde med parhus, radhus och eller friliggande villor. Gator med enskilt huvudmannaskap samt grönytor, dräneringsstråk och fördröjningsytor inom kvartersmark tillsammans med en noga genomtänkt höjdsättning ska ge förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) som föreslås omfattas av gemensamhetsanläggning. För att minimera översvämningsrisken regleras källarlösa hus och lägsta nivå på färdigt golv. En rad lindar som står längs Tingvallavägen sparas på kommunal allmän platsmark.

Bebyggelsen ska förhålla sig till den omgivande lantliga villabebyggelsen som vuxit fram längs vägarna i jordbrukslandskapet. Området planeras och avses bebyggas tätare än omgivande mark. Det är angeläget att variation i byggnadernas form, gestaltning, färg och placering uppnås så att området upplevs som omväxlande och trevligt samt är lätt att hitta i. Traditionella material som tegel och puts föreslås på bostadshusen medan komplementbyggnader bör vara i trä.

Planförslaget är inte förenligt med gällande översiktsplan då området inte är utpekat som utbyggnadsområde och att det därför i översiktsplanen inte framkommit att området skulle förändras i en så stor omfattning som nu är gällande. Planförslaget bedöms inte vara av stor betydelse och intresse för allmänheten. Planförslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen hanterades i samrådsskedet med standardförfarande men inför granskningen växlas förfarandet till utökat förfarande. Därför kungörs inför granskningen och fortsättningsvis följer planprocessen för utökat förfarande.

Processen enligt utökat förfarande

Laga kraft

Detaljplanen för Tryde 67:27 m.fl. (Tingvalla), Dp183, har antagits av Kommunfullmäktige den 11 december 2023 (§ 150).

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats den 18 december 2023. Bevis om justering av protokollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla den 18 december 2023.

Länsstyrelsen Skåne har den 19 december med stöd av 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) beslutat att inte överpröva kommunfullmäktiges beslut, den 11 december 2023 § 150, att anta detaljplan för Tryde 67:27 m.fl. (Tingvalla).

Kommunens beslut att anta detaljplanen har vid överklagandetidens utgång inte överklagats enligt 13 kap §§ 2 och 3 plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Beslutet och detaljplanen har därmed fått laga kraft den 9 januari 2024.

Lagakrafthandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Illustrationskarta laga kraft.pdf Pdf, 640.6 kB. 640.6 kB 2024-01-12 14.27
Lagakraftbevis.pdf Pdf, 104.3 kB. 104.3 kB 2024-01-12 14.27
Planbeskrivning laga kraft.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2024-01-12 14.27
Plankarta laga kraft.pdf Pdf, 388.9 kB. 388.9 kB 2024-01-12 14.27

Antagande

Detaljplan för Tryde 67:27 m fl har antagits av Kommunfullmäktige den 11 december 2023 (§ 150). Kommunfullmäktiges protokoll har justerats den 18 december 2023. Bevis om justering av protokollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla den 18 december 2023.

Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft den 9 januari 2024.

För dig som vill överklaga beslutet finns upplysning om hur du gör här.

Antagandehandlingar

Granskning

Granskningstiden var 21 januari till 13 februari 2023.

Granskningshandlingar

Samråd

Samrådstiden var 16 februari till 9 mars 2022.

Samrådshandlingar