Delägare i dödsbo

Du som är god man eller förvaltare hittar här information vad som gäller om din huvudman är delägare i ett dödsbo.

Om du som privatperson behöver göra en dödsboanmälan ska du istället klicka här: Dödsboanmälan

En huvudman kan bli delägare i ett dödsbo, antingen ensam eller tillsammans med andra. Då kan du som ställföreträdare få ansvar för att bevaka din huvudmans rätt.

Omyndiga barn – föräldrar/förmyndare

Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) bevaka barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan även bli dödsbodelägare om förmyndare själv är dödsbodelägare men avstår hela eller del av sin arvslott. Omfattar arvsavståendet däremot ett visst bestämt belopp eller bestämt lösöre är barnet inte att anse som dödsbodelägare. Det som nedan anges under rubrikerna Ytterligare en god man kan behövas, Åtgärder för ställföreträdaren, Handlingar till överförmyndaren och Skifteshinder gäller även för förmyndare.

Huvudman – god man/förvaltare

Om den enskilde inte sedan tidigare har en ställföreträdare men inte kan företräda sig själv eller ställa ut en fullmakt så kan god man anordnas endast för ändamålet att företräda den enskilde i boutredning, bodelning och skifte. I förekommande fall görs ansökan till tingsrätten som också fattar beslut om ställföreträdarskapet.

Ytterligare en god man kan behövas

Om en ställföreträdare har del i samma dödsbo som sin huvudman och denne är att betrakta som dödsbodelägare, ska han/hon företrädas av en god man enligt 11 kap 2 § Föräldrabalken (FB). Ansökan om sådan god man ska göras hos överförmyndaren. Observera att det är den enskilde själv, närmaste släktingar eller ställföreträdaren/förmyndaren som är behörig sökande och inte advokat eller begravningsbyrå. Förslag på lämplig person som är villig att åtaga sig uppdraget kan lämnas. Tänk på att dessa uppdrag kan innebära att särskild kompetens behövs. Förordandet sker av överförmyndaren avser tiden fram tills att dödsboet är upplöst eller avtal upprättats om sammanlevnad i oskiftat bo.

Åtgärder för ställföreträdaren

Ställföreträdaren ska bevaka huvudmannens rätt i boet vilket börjar med att bouppteckning ska upprättas. Detta ska ske senast tre månader efter dödsfallet och ska inom denna tid lämnas in till skattemyndigheten för registrering.

En boutredning ska alltid avslutas genom bodelning och arvskifte eller genom avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. Skifte med anledning av dödsfall ska ske så snart som möjligt.

Om det i dödsboet finns fastighet eller bostadsrätt som ska säljas under boutredningen krävs överförmyndaren samtycke till detta. Vid värdering av fastigheter brukar två värderingar krävas inför överförmyndaren samtycke. Ansökan till överförmyndaren görs av ställföreträdaren.

När det finns ett testamente ska detta uppvisas i samband med bouppteckningen. Ställföreträdare ska då ta del av detta för enskildes räkning. Observera att en ställföreträdare inte får godkänna testamentet. En ställföreträdare får inte heller för den enskildes räkning avstå från arv.

Om testamentet kränker den enskildes laglott måste ställföreträdaren påkalla jämkning av testamentet. Jämkning ska påkallas inom sex månader från det att den enskilde/ställföreträdaren tagit del av testamentet. Om den enskilde/ställföreträdaren istället vill att ett testamente ska göras ogiltigt kan han eller hon väcka en så kallad klandertalan. Talan om klander av testamente ska väckas vid domstol inom sex månader efter att den enskilde/ställföreträdaren fått del av testamentet.

Det åligger ställföreträdaren att se till att tillgångarna i dödsboet tas upp till marknadsvärde och att arvslotten för den enskilde är korrekt uträknad.

Handlingar till överförmyndaren

Så snart en bodelning och/eller arvskifte upprättats och samtliga delägare och ställföreträdaren skrivit under handlingarna ska denne inhämta överförmyndarens samtycke till fördelningen.

Följande handlingar ska sändas till överförmyndaren.

  1. Ansökan från ställföreträdaren.
  2. Bodelning och arvskifte i original och en bestyrkt kopia eller två bestyrkta kopior.
  3. Kopia av den inregistrerade bouppteckningen inklusive eventuellt testamente (om inte överförmyndaren redan fått dessa handlingar).
  4. Kopia på redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från och med dödsdagen till och med skiftesdagen.

Efter beslut

När överförmyndaren lämnat sitt samtycke till arvsfördelningen ska ställföreträdaren lämna in ett bankbevis som styrker att den enskilde fått sitt arv insatt på sitt bankkonto. Bankkontot ska vara belagt med överförmyndarspärr. Om ställföreträdaren är god man enligt 11:2 FB så betraktas uppdraget utfört och begäran om entledigande samt eventuella arvodesanspråk kan lämnas in. I de fall god man enligt 11:4 är förordnad enbart för detta ändamål så ska ansökan om upphörande sändas till tingsrätten.

Skifteshinder

Om dödsboet inte avslutats inom sex månader efter bouppteckningen måste ställföreträdaren lämna en skriftlig redogörelse till överförmyndaren om anledningen till detta. Sådan redogörelse ska därefter och fram till att skifte skett eller avtal om sammanlevnad i oskiftat bo ingåtts, lämnas var sjätte månad.