Köp av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

Överförmyndaren ska lämna sitt samtycke om inte förvärvet eller avtalet kan anses olämpligt med hänsyn till egendomens natur eller andra omständigheter.

Tänk på att om ni båda har intresse i fastighetsaffären uppkommer jäv och tillfällig god man ska då förordnas.

Ansökan

Ansökan ska vara ställd till överförmyndarenheten och undertecknad av ställföreträdaren (god man, förvaltare eller förmyndare). Om det avser omyndig ska båda förmyndarna underteckna ansökan. Vilken åtgärd ansökan avser samt skälen för att åtgärden behöver vidtas ska framgå. Ansökan behöver inte göras på särskild blankett.

Köpekontrakt

Köpekontrakt ska inges i original. Kontraktet ska vara undertecknat av både säljare och köpare. Det ska av kontraktet framgå att det är giltigt först när överförmyndaren beslutat om samtycke till köp. Besked från bostadsrättsförening där det framgår att köparen accepteras ska bifogas.

Taxeringsbevis/ägarbevis

Gäller köpet fast egendom eller tomträtt ska underlag för senaste taxeringsvärde bifogas ansökan. Pantbrev som är uttagna ska även redovisas. Gällande bostadsrätt ska uppgift om nuvarande ägare samt intyg från bostadsrättsföreningen om eventuell pantsättning av lägenheten bifogas. Bostadsrättsföreningen ska även ge sitt skriftliga godkännande av kommande ägare.

Värderingsutlåtande

Värderingsutlåtande från oberoende auktoriserad värderingsman ska lämnas in. Värderingsutlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten/bostadsrätten. Objektsbeskrivning och budlista bör bifogas.

Yttrande

Om den omyndige fyllt 16 år ska hans eller hennes skriftliga medgivande till åtgärden biläggas ansökan. Detsamma gäller den som har god man. Om huvudmannen inte kan ge sitt samtycke på grund av sitt hälsotillstånd ska detta styrkas med läkarintyg.

Huvudmannens make/maka/sambo och närmaste släktingar ska lämna yttrande över köpet. Med närmaste släktingar avses barn eller om huvudmannen är underårig dennes föräldrar. Finns det inga barn eller föräldrar är myndiga syskon och eventuellt syskonbarn att anse som närmaste släktingar. Om du lämnar in dessa yttrande tillsammans med ansökan går handläggningen snabbare.

Flera beslut

Observera att det vid köp kan krävas flera beslut från överförmyndarnämnden till exempel pantsättning, uttagsmedgivande, medgivande till lån med mera.

Överförmyndarens beslut

Om det avser köp av fastighet för omyndig eller om affären är tvistig fattas beslut vid nämndens sammanträde.

När köpet är klart

När köpet är genomfört ska lagfartsbevis eller ”ägarbevis” från bostadsrättsförening inges.

Begäran om entledigande/upphörande

Om du är förordnad som god man enbart för att bevaka rätt i samband med fastighetsköp ska du när uppdraget är slutfört begära dig entledigad från ditt uppdrag och meddela att uppdraget är slutfört. Beslut om upphörande vid anordnade av godmanskap enligt FB 11 kap 2 § fattas av handläggare på överförmyndarenheten.

Beslut om upphörande vid anordnade av godmanskap enligt FB 11 kap 4 § fattas av tingsrätten.