Artikeln publicerades 10 augusti 2023

Nya regler för dygnsvila

Nya regler som reglerar dygnsvilan träder i kraft 1 oktober 2023.

Det har inkommit klagomål till EU-kommissionen mot att Sveriges regler, bland annat i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB), inte anses uppfylla reglerna i EU:s arbetstidsdirektiv. Det handlar om minimikravet om 11 timmas dygnsvila och att arbete och dygnsvila ska alternera.

Eftersom kritiken riktade sig mot bestämmelser i AB, ville arbetsgivarna och arbetstagarorganisationerna reglera frågan mellan sig.

Detta har resulterat i nya regler som reglerar dygnsvilan. De träder i kraft 1 oktober 2023.

Vad innebär de nya reglerna?

  • Reglerna om arbetstidens förläggning skärps och förtydligas.
  • Kravet på 11 timmars dygnsvila som norm förtydligas. Indirekt påverkar det hur långt ett arbetspass kan vara.
  • Regler om inskränkt dygnsvila vid oförutsedd händelse och vid planerad avvikelse skärps. Krav på kompenserande vila införs.
  • Möjligheten att förlägga arbetspass och jourpass i direkt anslutning till varandra begränsas och möjligheten att förlägga två arbetspass i anslutning till varandra tas bort.
  • Det införs en regel som ska motverka att de olika undantagsreglernastaplas på varandra. Den gäller vid planerad arbetstidsförläggning.

De nya reglerna kommer också att påverka våra flextidsavtal på så sätt att flexramen måste anpassas. I praktiken innebär det att vi med hög sannolikhet kommer att landa i flextidsavtal för dem det berör med en flexram mellan kl. 06:00–19:00 – allt för att ta hänsyn till dygnsvilan. Idag är den tidsramen kl 05:00- 22:00. Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna kommer att diskutera frågan framöver.

Vill du veta mer? Läs gärna här:

Webbplatsen dygnsvila.se Länk till annan webbplats.

Fackförbundet Kommunals webbplats Länk till annan webbplats.