Artikeln publicerades 1 mars 2024

Nyhetsbrev till ställföreträdare, mars 2024

Nyhetsbrevet tar bland annat upp förändringar i överförmyndarkansliet, det kommande EU-valet och inlämning av inkomstdeklaration.

Vi tackar så mycket för uppslutningen till Jan Wallgrens kurs som ägde rum den 27 januari. Trots att lokalen var något kall tyckte vi att det blev en lyckad dag och att det var roligt att träffa alla er som deltog på plats i Folkets Park.

Våren närmar sig med solens varma strålar och vi hoppas att denna vårsäsong bjuder på många ljusa och trevliga stunder för oss alla.

Redovisning vid ändrat uppdrag och byte

Vi har, i samråd med Länsstyrelsen, beslutat att då ett godmanskap övergår till förvaltarskap, eller omvänt, behövs inte längre någon sluträkning i godmanskapet eller förteckning i förvaltarskapet lämnas in. Detta under förutsättning att det är samma ställföreträdare som kvarstår i uppdraget. Det innebär alltså att redovisningsperioden fortlöper trots förändring i uppdraget. Vi hoppas att det ska underlätta för er ställföreträdare.

För förtydligande kan vi även passa på att informera om att det vid byte av ställföreträdare i ett uppdrag, inte krävs att den nya ställföreträdaren skickar in en förteckning per förordnandedag. Som ingående balans i den nya ställföreträdarens redovisning är det den tidigare ställföreträdares uppgifter om utgående balans i sluträkningen som ska tas upp.

Förändringar på överförmyndarkansliet

När ni får detta brev har Åsa precis gått i pension. Ny medarbetare, Alico, som med tiden kommer ersätta henne finns på plats från och med den 4 mars. Alico kommer inledningsvis att arbeta med granskning, vilket innebär att han inte kommer ha några egna ärenden till en början. Vi har därför gjort en omfördelning av ansvarig handläggare. Nedan kan ni se hur den nya fördelningen ser ut. Bokstaven motsvarar huvudmannens efternamn.

Jenny: A B C D E Å
Madelaine: F G H I S
Ann-Charlotte: J K L T V U Z
Therese: M N O P Q Ö
Pälle: R W X Y Ä
Ann-Marie: granskare
Sofie: granskare
Alico: granskare
Charlotte: administratör

EU-val 2024 samt röstkort

Valet till Europaparlamentet sker den 6–9 juni 2024. Du som ställföreträdare är inte behörig att rösta för din huvudman. Det är däremot viktigt att du ser till att huvudmannen får sitt röstkort och bereds möjlighet att rösta i valet. En huvudman som saknar möjlighet att ta sig till röstlokal och inte har någon som kan agera ombud, kan få lämna sin röst till ambulerande röstmottagare. För mer info se Tomelilla kommuns hemsida närmare valet.

EU-valet 2024

Tid för att lämna in inkomstdeklaration

För att du som ställföreträdare ska kunna lämna in inkomstdeklaration åt din huvudman behöver du bli deklarationsombud. För att bli deklarationsombud åt din huvudman behöver du skicka in blankett (SKV 4809), som finns på Skatteverkets hemsida, till Skatteverket.

Särskild postadress

Tänk på att du som ställföreträdare kan anmäla särskild postadress för din huvudman. Det innebär att huvudmannens post kommer direkt till dig. Det kostar inget att anmäla särskild postadress. Att ha en särskild postadress innebär inte att huvudmannens folkbokföringsadress ändras. Anmälan om särskild postadress görs till Skatteverket på deras blankett (SKV 7844).

Merkostnadsersättning

Sedan årsskiftet finns möjlighet att ansöka om merkostnadsersättning digitalt på Försäkringskassans hemsida. Där kan även digitala dokument, såsom arvodesbeslut läggas till i ansökan. Se mer:

Försäkringskassan.se Länk till annan webbplats.

Information om arvode i samband med dödsbo

Bevaka rätt i dödsbo bedöms som extraordinär förvaltningsåtgärd och du har rätt till timarvode för åtgärderna. Arvodet ska enligt huvudregeln betalas med dödsboets medel. Din begäran om arvode behöver därför skickas in innan arvskifte upprättas alternativt att det i dödsboet avsätts ett schablonbelopp.

I din begäran om arvode behöver du specificera hur många timmar du lagt ner samt i vilket syfte. Tänk på att även inkludera tid för avslutande åtgärder som du kan komma att vidta. Vi fattar härefter beslut om arvode. Arvodesbeslutet lämnar du till den som förvaltar dödsboet och det är denne som ombesörjer utbetalning.

Informera oss gärna i det fall du har en huvudman som är dödsbodelägare för ytterligare information.

Avslutningsvis hoppas vi att alla får en riktigt härlig vår!

Pälle, Jenny, Ann-Charlotte, Charlotte, Ann-Marie, Sofie, Alico, Madelaine och Therese.

Ett fält med ett vindkraftverk