Statuter

2017 inrättas stipendiet med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin bortgång 2015.

Stipendiet syftar till att skapa möjligheter för konstnärer att arbeta på och utifrån platsen Tomelilla. Stipendiet är ett Artist in Residence stipendium. Genom att erbjuda konstnärer möjlighet att arbeta på orten skapas möjligheter till interaktion mellan det lokala och det internationella konstlivet. Denna interaktion bidrar till utvecklingen av konstlivet i Sydöstra Skåne och medför ett rikare konst- och kulturliv i regionen.

Stipendiet banar väg för och stimulerar till ett erfarenhetsutbyte mellan olika professioner.

Konstnärerna som bereds möjlighet till detta stipendium arbetar inom den breda sfären för olika konstgenrer såsom bildkonst, skulptur, textil, film, video, installation och performance. Stipendiaten bör vara öppen för interaktion med kommunens invånare samt ungdomars medverkan i konstprojekt. Workshops, föreläsningar och publikt deltagande utgör aktiviteter som stipendiaten bör kunna erbjuda under Residence tiden.

Stipendiet är sökbart för de konstnärer som uppfyller fastställda kriterier.

§1. Stipendiet delas ut vartannat år med start 2019.

§2. Stipendiet kan erhållas endast en gång av en och samma konstnär eller konstnärsgrupp.

§3. Stipendiet består av en fast stipendiesumma och förvaltas av kultur- och fritidsnämnden. Stipendiesumman beslutas i samband med urvalet.

§4. Stipendiet består av resa, boende och uppehälle.

§5. Produktionskostnad utgår enligt överenskommelse.

§6. Stipendiet utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från ­verksamhetschef, enhetschef och intendent från Tomelilla konsthall.

§7. Stipendiet utdelas av kultur- och fritidsnämnden i samband med konstnärens vistelse i Tomelilla.