Kommunledningskontoret

I kommunledningskontoret samlas de avdelningar som ger den övriga verksamheten olika former av stöd.

I kommunledningskontoret samlas de avdelningar som ger den övriga verksamheten olika former av stöd. Med sina expertfunktioner, ansvarar KLK också för den övergripande utvecklingen inom sina respektive områden.

Kommunledningskontoret består av ekonomiavdelningen, kansliet, HR-avdelningen, digitaliseringsavdelningen, kommunikationsavdelningen och utvecklingsavdelningen. Kommunledningskontorets chef är kommundirektör Britt-Marie McQueen. Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen.

Kommunledningskontorets organisation

Organisationskarta över kommunledningskontoret

Med sina expertfunktioner, ansvarar man också för den övergripande utvecklingen inom sina respektive områden. Kommunledningskontorets chef är kommundirektör Britt-Marie McQueen. Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen arbetar med allt som rör bokslut, budget, löpande redovisning, in- och utbetalningar, uppföljning, tertialrapport, delårsrapport, årsredovisning samt inköp, upphandlingar och ramavtal.

Tf ekonomichef Mariana Vikström leder och ansvarar för ekonomiavdelningens verksamhet.

HR-avdelningen

HR-avdelningen ger stöd inom områden som rekrytering och kompetensförsörjning, anställningsrätt och anställningsförhållanden, rehabilitering, arbetsmiljö och pensioner.

HR-chef Magnus Nilsson leder och ansvarar för HR-avdelningens verksamhet.

Kansliavdelningen

Kansliavdelningen administrerar allt runt politiska ärenden och beslut. Här finns diarium, arkiv och hantering av borgerliga vigslar. Vid allmänna val, är det som rör det praktiska genomförandet en stor uppgift för kansliet.

Överförmyndarenheten är organiserad inom kansliavdelningen. Här hanteras bland annat frågor som rör gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarnämnden är ansvarig nämnd för enheten.

Kanslichef Johan Linander leder och ansvarar för kansliavdelningens verksamhet.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ger övriga verksamheten stöd i att planera och genomföra olika kommunikationsinsatser. Intranät, tomelilla.se och sociala medier är exempel på kanaler som avdelningen hanterar.

Kommunikationschef Katrin Högborn leder och ansvarar för kommunikationsavdelningens verksamhet.

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen består av flera olika delar. Kommunövergripande verksamhetsutveckling och projektutveckling/-ledning finns inom avdelningen.

Kontaktcenter Tomelilla direkt är organiserat som en enhet under avdelningen precis som näringsliv och exploatering. Säkerhet och krisberedskapsfrågor hör också hit, med två medarbetare som ingår i den krisberedskapsorganisation som Tomelilla kommun delar tillsammans med Sjöbo, Simrishamn.

Tillväxt- och utvecklingschef Helena Berlin leder och ansvarar för avdelningens verksamhet.

Digitaliseringsavdelningen

Digitaliseringsavdelningen ger övriga verksamheten stöd i att planera och genomföra olika digitaliseringsprojekt. Avdelningen sköter också den dagliga driften av nätverk, IT-system och telefoni. Support ges genom en helpdesk.

Utveckling av e-tjänster och olika automatiseringar hanteras också inom digitaliseringsavdelningen.

Digitaliseringschef Mikael Göransson leder och ansvarar för digitaliseringsavdelningens verksamhet.