Boka fordon

Via Outlook (e-post) kan du boka cykel eller bil. Här informerar vi hur du gör.

När du bokar en bil kan det vara bra att ha tittat igenom våra rutiner och riktlinjer för fordon för att vara förberedd på vad som förväntas av dig. Kontaktperson är Helena Berlin.

Vid resor ska följande prioritetsordning gälla:

 1. Gå eller cykla
 2. Kollektivtrafik
 3. Bil: a. leasingbil, b. privatbil

→ Beställa tankkort (välj logga in som handläggare) Länk till annan webbplats.

Bilomvårdnad

Tomelilla kommun har skrivit avtal med Nisses däckservice avseende fordonstvätt och invändig rengöring av kommunens bilar.

Basutbud

 • Utvändig tvätt
 • Invändig rengöring

Minst 2 ggr/år per fordon. Detta utförs efter ett överenskommet schema mellan verksamheten och leverantören.

Tilläggstjänster

 • Utvändig tvätt och Invändig rengöring utöver de 2 ggr/år per fordon som ingår i basutbudet räknas som tilläggstjänst.
 • Avhämtning av fordon i Tomelilla tätort, Tranås, Brösarp.

Om tilläggstjänsterna utnyttjas frekvent av verksamheterna ska detta ske efter ett överenskommet schema mellan verksamheten och leverantören.

För att minska kostnader vid återlämning av leasingbilar på grund av små skador och lackskador ska alla leasingbilar tvättas efter uppgjort schema.

Intern klimatkompensation

Tomelilla kommun har infört intern klimatkompensation för tjänsteresor genom att klimatväxla. Det innebär att en extra kostnad läggs på klimatbelastande resor som flyg och bilkörning.

Tjänsteresor med flyg har klimatväxlats sedan december 2020. Framtill första januari 2022 var påslaget 30 procent, därefter höjs påslaget med 20 procent årligen för att 2026 vara 100 procent.

Klimatväxling av egen bil i tjänst startar 1 maj 2022 med ett påslag på 30 procent. Procentsatsen stegras sedan succesivt.

En uppföljning ska göras under första kvartalet 2023.

Om du som medarbetare flyger eller använder egen bil, kommer kostnaden för din arbetsplats bli den faktiska plus ett påslag. Detta regleras av ekonomiavdelningen.

Medlen ska användas till att finansiera projekt som bidrar till minskad klimatpåverkan inom kommunens verksamheter.

Detta är fordonsgas

Fordonsgas består av biogas, naturgas eller kombinationer av båda och är ett gasformigt bränsle som passar som drivmedel för både lätta och tunga fordon. Den energirika huvudbeståndsdelen i fordonsgasen är metan och är ett betydligt mycket renare bränsle än bensin och diesel.

Naturgas

Naturgas utvinns främst ur separata gasfyndigheter i jordskorpan och är ett fossilt bränsle med ungefär samma grundläggande miljöeffekter som kol och petroleum. Men koldioxidutsläppen vid förbränning av naturgas uppgår bara till ungefär hälften av olja och kol.

Den största delen naturgas kommer från gasfälten i Nordsjön och transporteras direkt till det svenska gasnätet via pipelines över land och hav. Eller så transporteras den som flytande form, så kallad LNG, Liquid Natural Gas, i speciella tankfartyg och lastbilar. Att kondensera gas till flytande form kräver stora, avancerade anläggningar och därför används denna metod främst för transporter över långa avstånd. Ett vanligt sätt att transportera mindre mängder gas är att använda sig av så kallad CNG, Compressed Natural Gas, där gasen komprimerats under högt tryck.

Biogas

Biogas uppkommer när organiskt material bryts ned i syrefri miljö. Det är en förnyelsebar energikälla som precis som naturgasen i huvudsak består av metan. Biogas är ur miljösynpunkt det renaste fordonsbränsle som idag finns tillgängligt för allmänheten i stora delar av landet. Vid förbränning av biogas bildas i huvudsak koldioxid, vatten och kväveoxider, men eftersom biogas är ett biobränsle medför förbränningen inte något nettotillskott av koldioxid i atmosfären.

Biogas produceras när hushållsavfall bryts ned av mikroorganismer eller när slam i kommunala vattenreningsverk genomgår en rötningsprocess. Biogas uppstår också spontant i naturen. För att biogas ska kunna användas som fordonsgas, renas den från koldioxid, vatten och andra ämnen. Därefter torkas och komprimeras gasen till högt tryck, ca 200 bar, innan den tankas i fordon speciellt anpassade för gasdrift. Detta görs i uppgraderingsanläggningar och det finns ca 30 stycken uppgraderingsanläggningar i Sverige idag. När biogasen uppgraderats innehåller den omkring 98 % metan och endast 2 % koldioxid och kvävgas.

Fordonsgas

Fordonsgas består av biogas, naturgas eller kombinationer av de båda och är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Gasdrivna fordon innebär sänkta utsläpp av kvävedioxider, koldioxid, partiklar samt lägre buller. Det kostar också mindre att köra på biogas jämfört med bensin. Priset för fordonsgasen varierar och beror på var i Sverige du tankar. I dagsläget har gasdrivna fordon även en lägre förmånsbeskattning än bensinbilar.

Marknaden för fordonsgas fortsätter att expandera och under 2007 såldes det totalt 54 miljoner normalkubikmeter (Nm³) fordonsgas i Sverige, vilket är en ökning med 22 % jämfört med 2006. Andelen biogas i fordonsgasen var 53 %. Biogasvolymen var således totalt mer än 28 miljoner Nm³, vilket är en ökning med 20 % i hela landet jämfört med 2006.
Det är nu möjligt att ansöka om bidrag till tankställen för förnybara drivmedel genom Naturvårdsverket. Syftet med det här bidraget är att stimulera etablerandet av tankställen för andra förnybara drivmedel än etanol.

Säkerhet

Fordonsgas är också ett mycket säkrare bränsle.
Bränsletanken i gasfordon har en automatisk avstängningsventil, vilket innebär att risken för läckage är liten. Skulle det ändå komma metan ut i luften, stiger den snabbt uppåt eftersom metan är lättare än luft. Bensin, diesel och gasol är alla tyngre än luft.
Metangas antänds först vid 540 grader. Bensin antänds vid 228 grader, diesel vid 260 och gasol vid 480.

Källa: Tankstationsbyggarna, processkontroll.

Så fungerar en gasbil

Fordon som kan köras på fordonsgas har vanligtvis två tanksystem, ett för bensin och ett för gas. Vissa gasbilar har stora gastankar och reservtankar för bensin, andra har stora bensintankar och mindre gastankar.

Gas-bensinbilar fungerar precis som vanliga bensin- och dieselbilar, förutom att räckvidden med gas är kortare. Å andra sidan finns även bensintanken, så den sammanlagda möjliga körsträckan är vanligtvis längre än med motsvarande bensinbilsmodell.

Dubbla bränsletankar ökar gasbilens räckvidd

Man blir alltså inte stående om gasen skulle ta slut eftersom fordonet även har bensintank. Detta gäller för alla personbilsmodeller och de flesta lätta transportfordon. Några transportfordon har bara gastankar, men det behöver normalt inte bli ett bekymmer eftersom sådana fordon används i mer bestämda rutter.

De flesta modeller startas på bensin och slår över automatiskt till gasdrift efter några sekunder. Skulle gasen ta slut under körning slår de flesta bilmodeller automatiskt om till bensindrift. Fordonen behöver inte stoppas och övergången påverkar inte körningen.

Källa: miljöfordon.se

Pris fordonsgas jämfört med en liter bensin.

I september låg jämförelsepriset gentemot bensin på 14,27öre. I Ystad kostade fordonsgasen under samma tid jämfört med bensinen 12,64kr/l (13.90kr/Nm3)

Så här bokar du ett fordon

 • Skapa ett nytt möte genom att välja nytt möte.
Bilden visar outlooks verktygsfält
 • Ange en beskrivning under rubrik.
 • I listorna starttid och sluttid klickar du på start- och sluttid för din bokning. Om du markerar kryssrutan hela dagen visas bokningen som ett evenemang som pågår ett helt dygn, från midnatt till midnatt. (Bokar ni utanför tiden 8:00-17:00 så behöver ni ändra arbetstid i kalendern genom arkiv – alternativ – kalender)
 • Klicka på hitta rum.
Mötesbokning i Outlook. Hitta rum är markerat i rött
 • Skriv in ordet kommun i fältet byggnad. En lista dyker upp med olika alternativ: Kommunhuset rum, utrustning eller transportmedel. Välj kommunhuset transportmedel.
 • Nu ser du de fordon som är lediga just den tiden som du ställt in.
 • Välj det fordon som du vill boka.
 • Klicka på skicka.
 • Nu ska du få ett mail från det fordon med ämnet accepterad (ämnet du skrev) om bokningen är godkänd. Får du inget mail har bokningen inte gått igenom.
Fönstret Hitta rum är öppet och visar alternativen kommunhuset rum, kommunhuset transportmedel, kommunhuset utrustning