Vinnare

Läs om aktuella och tidigare vinnare av medarbetarutmärkelserna.

Årets mest nytänkande

Utmärkelsen årets mest nytänkande 2023 tilldelas Ingela Dejenfelt, måltidschef och logistiksamordnare.

Nominering: Genom sitt mod att utmana gängse normer, utnyttja befintliga lösningar och överbrygga hinder, är Ingela Dejenfelt Årets mest nytänkande. Med gedigen kunskap om mat, logistik, kvalitet och resurseffektivitet, hittar hon ständigt nya vägar oavsett det handlar om att öka andelen lokalproducerade livsmedel, minska svinn eller bygga en stark krisberedskap.

Ingela har utvecklat kommunens måltidsverksamhet till något som banat väg och inspirerat även utanför organisationen. På många sätt lever hon kommunens vision om att odla matkultur och kreativitet.

Årets brobyggare

Utmärkelsen årets brobyggare 2023 tilldelas Matilda Andersson, näringslivsutvecklare.

Nominering: Matildas roll på jobbet är att skapa samarbeten och utveckla Tomelillas näringslivsarbete. Även om det är en arbetsuppgift, så kan man naturligtvis lyckas olika väl. Hon har på den korta tid hon arbetat i kommunen inte väjt for de mest snåriga uppdragen och lyckats få till en lång rad samarbeten inte bara inom näringen. Också internt skapar hon broar mellan de olika verksamheterna, hon har också god kontakt med grannkommuner och frivilligkrafter. Med gott humör tar hon sig an de flesta uppgifter och ser till att det blir verkstad på riktigt. Det märks i Tomelilla.

Årets kundfokus

Utmärkelsen årets mesta kundfokus 2023 tilldelas Anneli Mineur, undersköterska.

Nominering: Anneli har en förmåga utöver det vanliga att sätta brukaren i fokus. Hon ser varje enskild persons behov och bemöter alla med största respekt.

Anneli har även förmågan att förmedla brukarens behov på arbetsplatsen så att hela arbetslaget kan utvecklas och ge det bästa stödet till våra medborgare.

Hennes bemötande bidrar till en ökad trygghet och känsla av sammanhang for alla brukare, dag in och dag ut.

Årets ledare

Utmärkelsen årets ledare 2023 tilldelas Maria Ingvarsson, enhetschef på Norrevång.

Nominering: Maria leder sig själv och sina verksamheter med en styrka och ödmjukhet mot verksamhetens mål. Hon har en positivitet gentemot Tomelilla som kommun och det arbete hon bedriver smittar av sig på dem som befinner sig runt henne och leder till viljan att göra det allra bästa. Hon ser sig som en del i en helhet och förstår vikten av att samspela både med olika professioner, medarbetare, brukare och anhöriga.

För Maria ar alla viktiga for att kunna uppnå goda resultat. Hennes dedikation till att skapa värde både for sina medarbetare och brukare genomsyrar hennes verksamheter. Det visar sig inte minst i brukarenkäter med mycket goda resultat.

Med anledning av ovanstående ser jag Maria som en mycket värdig kandidat for årets ledare

Vinnare 2022

Årets mest nytänkande

Vinnare: Anna-Karin Edstrand, Peter Jacobsson, Heléne Persson och Gunilla Sonesson, flexteamet, Kastanjeskolan.
Motivering: För sitt stora mod att ta sig an nya och oprövade utmaningar nominerar skolledningen på Kastanjeskolan personerna ovan. Att vara flexibel är en förutsättning som pedagog i dagens skola, att dessutom navigera i okända farvatten kräver personligt engagemang och nytänkande. Vårt nyinrättade team besitter tillsammans många års erfarenhet som gör dem skickade att hitta nya ingångar och vägar att möta elever som inte alltid följer "markerad farled". Att samverka när det stormar är något helt annat än att vara öppen för lösningar i lugna farvatten!

Årets Brobyggare

Vinnare: Maria Jansson, anhörigsamordnare, vård och omsorg.
Motivering: Maria stödjer anhöriga utifrån socialtjänstens målgrupper Hon är även samordnare för de som på ideell basis vara en vän åt andra, glädjespridare. Hon möter varje individ med empati och ser den enskildes behov. Utifrån det formar hon det stöd som kan behövas eller hjälper personen att ta hjälp från andra aktörer. Förutom att arbeta internt med kontakter så arbetar hon även tätt med Röda Korset och Kyrkan. Uppdraget som anhörigsamordnare är självständigt och kanske ibland lite ensamt utan någon kollega med samma uppdrag inom kommunen men Maria skapar eller tar tillvara på de tillfälle som ges att samarbeta med andra.

Årets Kundfokus

Vinnare: Lulu Mårtensson, integrationssamordnare.
Motivering: Med sitt stora engagemang och driv får Lulu ut många nyanlända i arbete eller annan sysselsättning. Lulu bidrar med ett enormt driv och har stort fokus på det som är positivt och fungerande egenskaper hos individen för att kunna matcha mot ett arbete. Att sedan ställa krav och våga hålla i dem för att individen ska lyckas, är något Lulu gör med bravur!

Årets Ledare

Vinnare: Anna Strive, rektor, Kastanjeskolan.
Motivering: Anna är en stark, lyhörd, modig och målinriktad ledare som hittat ett ledarskap av ödmjukhet och prestigelöshet. Transparens och ett tillitsbaserat ledaskap är ett signum för Anna. Vi har en ledare som outtröttligt jobbar mot att höja måluppfyllelsen i Tomelilla genom systematik, snabb återkoppling och ett närvarande ledarskap. Trots hög arbetsbelastning finns det alltid plats för humor och glada tillrop!

Vinnare 2021

Årets mest nytänkande

Nominerad: Daniel Nilsen, kvalitetsutvecklare stöd och omsorg.
Motivering: Daniel är en fena på att se möjligheter och utveckling i alla situationer, små som stora. Han gör det utan att tappa det så viktiga kundens fokus och grunden i uppdraget. Daniel har initierat och genomfört flera viktiga utvecklingsinsatser, men verkar aldrig sluta vara nyfiken. Svåra utmaningar är inget Daniel duckar för och han är långt ifrån rädd för att prova nytt eller tänka i nya banor.

Årets Brobyggare

Nominerad: Helena Andersta, studie- och yrkesvägledare på Kastanjeskolan.
Motivering: Helena har ett otroligt starkt elevfokus och ett genuint engagemang för att hjälpa elever att göra väl underbyggda val inför gymnasieskolan. Under tiden då andra skolor haft svårt att få ut elever på PRAO på grund av pandemin har Kastanjeskolan haft samtliga elever ute på arbetsplatser i kommunen. Detta är till övervägande del tack vare Helenas långsiktiga arbete med relationer till näringsliv och kommunala aktörer. Helena är en god kommunikatör som använder sociala medier för att nå ut med information till elever och föräldrar - utöver föräldramöten och enskilda samtal.

Årets Kundfokus

Nominerad: Rasmus Simonsen, driftchef gata/park.
Motivering: Rasmus bemöter våra medborgares synpunkter på ett sakkunnigt och samtidigt mycket vänligt sätt så att det blir en tydlig dialog. Det har kommit stort beröm från många håll angående de fina juldekorationerna i Tomelilla! En stor uppskattning som sprider glädje och stolthet över Tomelilla.

Årets Ledare

Nominerad: Fredrik Höglund, enhetschef centrala barn- och elevhälsan.
Motivering: Fredrik är en mycket god förebild som ledare i Tomelilla kommun. Han är nytänkande och har modet att delge och bidra med sina tankar även om de i sammanhanget kan vara ifrågasättande eller tvärtemot sådant som redan sagts. Fredrik gör det dessutom på ett sätt som aldrig är nedvärderande eller obekvämt, vilket ger det så mycket värde för dem runt omkring som då verkligen kan ta till sig det han säger.

Vinnare 2020

Årets mest nytänkande

Nominerad: Eva Engdahl
Motivering: Eva Engdahl, arbetsmarknadscoach, har genomfört flera viktiga och uppskattade aktiviteter som på ett tillgängligt sätt ger kvinnor som kommer från andra länder, en möjlighet att integrera sig i det svenska samhället.

Årets Brobyggare

Nominerade: Kommunikationsavdelningen
Motivering: För att vi ska utveckla våra verksamheter är dialogen med medborgarna väsentlig och här är det viktigt med kommunikationsavdelningens stöd. Kommunikationsavdelningen är väldigt proffsig och tillgänglig och trots stor arbetsbelastning har de fortsatt utveckla och varit stödjande i alla delar. Vår kommunikationsavdelning vill vara med i sammanhangen, har nyfikenheten och intresset av att lära sig mer om verksamheterna för att på bästa sätt stödja kvalitetsarbetet och utvecklingsarbetet.

Årets Kundfokus

Nominerade: Tomelilla Direkt
Motivering: Tomelilla Direkt har Tomelilla kommun fått ett helt nytt kundfokus. Det nya kontaktcentrat servar invånarna på plats i kommunhuset, via mejl, chatt och telefon. Tomelilla direkt jobbar med ”en väg in” och leder invånarna rätt med en stor portion vänlighet och hög servicekänsla.

Årets Ledare

Nominerad: Tina Bjerström
Motivering: Tina Bjerström, rektor, har fortsatt arbetet med att göra måluppfyllelsen relevant genom att definiera och förtydliga verksamhetens gemensamma mål tillsammans med alla som möter elever och vårdnadshavare. Tina skapar värde i verksamheten genom att kontinuerligt diskutera uppdraget och låta alla vara delaktiga i processen vilket innebär att varje medarbetare ges kreativt utrymme att vara medskapande. Tina har genom att samspela skapat medvetenhet om förutsättningarna för styrning och ledning på olika nivåer inom organisationen vilka lägger grunden till ömsesidig förståelse för uppdragen inom Tomelilla kommun. Tina leder sig själv och anpassar sitt agerande till den komplexa och snabbt föränderliga vardag som möter oss i skolan och kan därmed skapa engagemang och förtroende i hela verksamheten. Tina har en vilja att lyckas och skapar genom uthållighet, mod och uppriktighet en känsla av gemensam grund för utveckling.