Stöd och omsorgs organisation

Verksamheten innefattar äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), socialpsykiatrin och arbetsmarknadsfrågor. Inom stöd och omsorg finns också den verksamhet som jobbar under Socialtjänstlagen. Här arbetar socialsekreterare och personer med kompetens inom missbruksproblematik och mottagande av nyanlända.

Socialchef Camilla Andersson leder och ansvarar för verksamheten. Ansvarig nämnd är vård- och omsorgsnämnden och familjenämnden (socialtjänstfrågorna).

Socialchefen ansvarar för socialt ansvarig socionom, omsorgschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, kvalitetschef. Här ligger även resusrenheten, arbete och försörjning, barn och familj och personligt ombud och myndighet. Under omsorgschefen ligger Avgifter och administration, hemsjukvård, äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri