Verksamhetsmark

Vill du etablera dig i Tomelilla kommun och söker en ledig industri- eller handelstomt? Här kan du anmäla ditt intresse för kommunal verksamhetsmark.

För dig som är intresserad av kommunal verksamhetsmark är det viktigt att tänka på följande, vilket gäller oavsett det är för din egen verksamhet eller för att bygga bostäder åt andra.

 • Tänk på att din intresseanmälan inte garanterat leder till ett avtal med kommunen.
 • All mark som säljs för verksamhetsändamål, till exempel för handel och industri, är detaljplanelagd och har utbyggt vatten-, avlopps- och gatunät.
 • Mark säljs i befintligt skick.
 • Verksamhetsmark säljs som råmark.
 • För att möta verksamhetshavarens behov är marken i de flesta fall inte avstyckad innan försäljning sker.
 • Nödvändig fastighetsbildning står köparen för.
 • Din intresseanmälan handläggs av näringslivs- och exploateringsenheten.

Kriterier för att tilldelas verksamhetsmark

När du har skickat in din intresseanmälan kommer näringslivs- och exploateringsenheten att väga den gentemot följande kriterier.

 • Att din anmälan överensstämmer med detaljplanens syfte och målsättning för området.
 • Önskvärda etableringar i Tomelilla kommun.
 • Långsiktighet.
 • Genomförbarhet.
 • Ekonomisk stabilitet.
 • Yteffektivitet. Tomter styckas av så att områdena i sin helhet får en rationell tomtindelning och att marken utnyttjas effektivt.
 • Säkerställa tillräcklig markreserv för kommande verksamheter.
 • Kluster och synergier av likartade verksamheter, med mera.

Anmäl intresse för verksamhetsmark

Kontakta oss om du har frågor

E-post: exploatering@tomelilla.se
Telefon: 0417-180 00

Vägledning och checklista för hållbart byggande

Här hittar du både en vägledning och en checklista för hållbart byggande.

Vägledning för hållbart byggande Pdf, 242.1 kB.

Checklista för hållbart byggande Pdf, 15 MB.

Tomtpriser flerfamiljshus och industrimark 2023

Flerfamiljshus

 

Per m² + indexuppräkning

Tomelilla tätort

Andel i marksamfällighet

Grundpris 523 200 kr + 130 kr/m²/tomtyta

Industrimark

 

99 kr/m²/tomtyta

För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index.

Tomtpriserna regleras med index, KPI med oktober 2007 som utgångsmånad. Grundavgift regleras till tusental och kvadratmeter till heltal.