Ledarpolicy

Att arbeta för en ständigt utvecklad servicenivå till kommuninvånarna är en självklarhet för Tomelilla kommuns chefer.

Med mod att gå in i förändring och förbättring, med mod att prova nya vägar och arbetssätt och med en hög grad av tillit leder cheferna sina medarbetare mot måluppfyllelse.

Måluppfyllelse

Tomelilla kommuns chefer säkerställer att det finns tydliga, relevanta och utvärderingsbara mål för det egna verksamhetsområdet. Cheferna involverar sina medarbetar i arbetet med att bryta ner de övergripande målen till grupp- och individnivå och skapar på så sätt en samsyn kring målens betydelse och varje individs bidrag i arbetet mot måluppfyllelse.

Att skapa värde

Tomelilla kommuns chefer skapar värde, inte bara genom sitt eget arbete, utan också genom att synliggöra och fira kollegors och medarbetares framgångar och genom att ge stöd och uppmuntran vid bakslag. Varje chef tar ansvar för att ge utrymme för initiativ, kreativitet och utveckling.

Att samspela

Tomelilla kommuns chefer skapar genom sin helhetssyn förståelse för kollegornas olika uppdrag. Med närvaro, pålitlighet och nyfikenhet bidrar alla chefer till varje möte och skapar förutsättningar för en tillitsfull miljö.

Att leda sig själv

Tomelilla kommuns chefer tar ansvar för den egna verksamheten och dess bidrag till helheten. Genom sin förmåga till självreflektion och genom att be om och ta emot stöd och hjälp, leder varje chef sig själv mot ständiga förbättringar.

Att vilja lyckas

Tomelilla kommuns chefer leder med hjälp av sitt engagemang, uthållighet och mod sig själva och sin verksamhet