Medarbetarpolicy

Tillsammans skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet för de som bor, besöker och verkar i Tomelilla kommun – och för alla som arbetar med oss. Medarbetarpolicyn är vår grogrund.

Tomelilla kommuns medarbetarpolicy

Att hela tiden se till kommuninvånarnas bästa är en självklarhet för oss som jobbar i Tomelilla kommun. Vi medarbetare är en viktig drivkraft i kommunens utveckling. Det förutsätter mod och vilja att arbeta med förändring och förbättring, att prova nya vägar och arbetssätt men också att bevara det välfungerande i det dagliga arbetet med att nå verksamhetens mål.

Måluppfyllelse

Vi tar ansvar för att uppnå goda resultat i våra verksamheter. Vi utgår från vår egen yrkesskicklighet och kompetens för att uppfylla våra mål på individ-, grupp- och verksamhetsnivå.

Att skapa värde

Vi skapar värde, inte bara genom vårt eget arbete, utan också genom att synliggöra och fira kollegors framgångar och genom att ge stöd och uppmuntran i motgång.

Vi har ett helhetsperspektiv när vi tar initiativ till förbättringar i såväl stort som smått. Vi utgår alltid från kundens fokus och tar till vara på de styrkor, den kraft och initiativ som finns i våra verksamheter.

Att samspela

Vi skaffar oss förståelse för såväl vårt eget som andras uppdrag, bidrar aktivt till dialog och gemensamt lärande och skapar förutsättningar för en helhetssyn.

Med kunskap och helhetssyn som utgångspunkt bemöter vi kunder och kollegor rättssäkert, med respekt och nyfikenhet.

Att leda sig själv

Vi är modiga och engagerade. Vi vågar om- och utvärdera metoder, arbetssätt, kulturer och samarbeten. Vi är stolta över våra yrken och ser vår egen roll i helheten. Vi vågar också be om hjälp och ta emot stöd när det behövs. Vi tar ansvar för att leda oss själva mot ständiga förbättringar.

Att vilja lyckas

Vi vågar ifrågasätta våra arbetssätt och prova det som är nytt. Vi ser motgångar som en källa till lärande. Tillsammans med kollegor och chefer utvecklar vi vår kompetens och hittar nya vägar för att uppnå goda resultat.