Starta förening

För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer som har ett gemensamt intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans.

När man bildar en förening bör man vara minst 10 personer, men det räcker i princip med 3 personer. En ideell förening är bildad när den har en vald styrelse och antagna stadgar. Föreningen måste också ha ett namn.

En ideell förening är allmännyttig, d.v.s. bedriver en verksamhet som samhället tycker är angeläget att stödja, och bedriver inte en affärsmässig verksamhet. Av föreningens stadgar skall klart framgå att föreningen har ett allmännyttigt ändamål. Föreningen skall vara uppbyggd enligt demokratiska principer, öppen för alla som vill vara med och som delar föreningens syfte och målsättning.

Det finns ingen lag om ideella föreningar, vilket innebär att en grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från någon myndighet. Dessutom är merparten av de allmännyttiga föreningarna befriade från skatt.

Bilda styrelse

Det första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av:

 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör

Förutom dessa tre funktioner kan styrelsen utökas med ett antal ledamöter och suppleanter. Suppleanter ersätter om de ordinarie styrelseledamöterna själva inte kan närvara.

Bildandemöte

Vid föreningens bildandemöte väljs en tillfällig s.k. interimsstyrelse som ska fungera till det första årsmötet.

Vid val av styrelse utser föreningen samtidigt två revisorer och eventuell revisorsersättare (suppleanter). Revisorernas uppgift är att kontrollera föreningens ekonomi, bokföring och verksamhet. Revisor får ej vara ledamot av styrelsen.

En valberedning bör också väljas. Valberedningens uppgift är att föreslå det kommande årsmötet vilka personer som bör väljas till de olika förtroendeuppdragen i föreningen, t.ex. ordförande, styrelseledamöter och revisorer.

Konstituerande möte

Styrelsen håller ett konstituerande möte där styrelsen inom sig själv väljer befattningshavare, som t.ex. kassör och sekreterare.

Firmatecknare

På olika handlingar som bank- och posthandlingar gäller föreningens namn endast tillsammans med namnteckning av den person eller de personer som föreningen utser till firmatecknare. Ofta kan det vara ordföranden tillsammans med någon annan, t.ex. sekreteraren eller kassören, som får i uppdrag att teckna föreningens firma.

Stadgar

Föreningens stadgar skall bl.a. innehålla:

 • Föreningens ändamål och målsättning
 • Den ort där föreningen har sin hemvist
 • Hur medlemmarna vinner inträde
 • Hur medlemsavgift bestäms
 • Antalet styrelseledamöter, revisorer, mandattid
 • Hur styrelseordförande utses
 • Om styrelsens beslutsförhet och om beslut
 • Om föreningssammanträden, hur kallelse skall ske och hur beslut fattas
 • Ärenden på föreningssammanträden (årsmötet/-stämman)
 • Hur förfara med tillgångarna vid upplösning
 • Förutsättningarna för uteslutning av medlem

Här anges också föreningens verksamhets- och redovisningsår. Verksamhetsåret kan följa kalenderåret (1 januari–31 december) eller ha en annan indelning.

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar

Som stöd till idrottsföreningar tillhandahåller Riksidrottsförbundet en stadgemall, RF:s normalstadgar för idrottsföreningar Länk till annan webbplats.. Normal-stadgarna är i sig inga stadgar utan ett underlag och ett hjälpmedel för upprättande av föreningens egna stadgar.

Nya idrottsföreningar som bildas liksom gamla föreningar som ska göra en stadgeöversyn rekommenderas att använda normalstadgarna. Varje förening får självfallet utforma sina stadgar efter de behov och förutsättningar som finns i de enskilda fallen. Det är dock viktigt att komma ihåg att normalstadgarna innehåller föreskrifter som ger uttryck för de principer som idrottsrörelsen vilar på. Rent generellt gäller att föreningsstadgarna måste vara någorlunda fullständiga, och RF:s normalstadgar uppfyller detta krav.

Normalstadgar för övriga föreningar

Flera riksorganisationer tillhandahåller förslag till normalstadgar för övriga föreningar.

Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Vid årsmötet väljs normalt ordförande i särskild ordning, medan övriga personer väljs som ordinarie ledamöter eller ersättare (suppleanter) för dessa.

Styrelsemöten

Styrelsens uppgift är att handha föreningens förvaltning mellan årsmötena. Styrelsen har sammanträden så ofta det behövs, i regel en gång i månaden. Kallelse till mötena ska skickas till alla styrelseledamöter, även till ersättare (suppleanter). I kallelsen anges de ärenden som ska tas upp på mötet. Ordföranden har som uppgift att leda styrelsemöten och andra föreningsmöten.

Protokoll

Vid varje möte skall ett protokoll upprättas. Ett protokoll ska innehålla uppgift på föreningens namn, vilka som är närvarande, tid och plats för mötet, vilka beslut som fattats och så vidare.

Registrering av föreningen

En förening behöver inte registreras någonstans för att ha status som en ideell förening. För att vara berättigad till kommunalt bidrag krävs dock att föreningen är registrerad och godkänd av Kultur och fritid, samt att föreningen är ansluten till riksorganisation som uppbär årligt stöd från Ungdomsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet.

Undantag från denna regel om anslutning till riksorganisation kan medges av Kultur och fritid, om verksamheten bedöms ha ett värde och en omfattning som är betydelsefull för kommunen och dess invånare.

Föreningen skall dessutom ansöka om ett s.k. organisationsnummer hos Skatteverket.

Vid förhyrning av lokal till subventionerad hyra genom Kultur och fritid krävs också att föreningen är registrerad enligt ovan.

För att registrera er förening, klicka här.