Modersmålsstöd

Språk är ett av våra viktigaste redskap när det kommer till att tänka, lära och kommunicera. Här kan du läsa mer om modersmålsstöd och vilken undervisning som erbjuds.

I Tomelilla kommun erbjuds modersmålsundervisning från och med skolår 1 till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet. Undervisningen är schemalagd utanför ordinarie skoltid och ges under hela skolåret med början vid terminsstart. Den bedrivs oftast på elevernas skolor.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för adoptivbarn som har annat modersmål än svenska.

Undervisningen är frivillig, men om du har anmält ditt barn till modersmålsundervisning måste hen delta.

Ansök om modersmålsundervisning

Ansökan måste vara oss tillhanda senast 15 september för höstterminen och 15 februari för vårterminen. Fyll gärna i ansökan digitalt. Därefter kan du skriva ut, skriva under, scanna in och mejla ansökan till modersmal@tomelilla.se.

Så arbetar vi med modersmål i förskola och förskoleklass

10-punktsprogram för modersmål i Tomelilla kommun

1

När ett barn kommer till förskolan för första gången anordnar förskolechef, inom en vecka, ett möte där tolk finns med. Den förskollärare som är ansvarig för barnet beskriver hur förskolan arbetar och berättar om det pedagogiska uppdraget. En rundvisning sker. Förskolläraren tar reda på vilket som är det bästa sättet att ge information till familjen samt hur familjen ser på barnomsorg, skola och utbildning.

2

Under hela förskoletiden liksom i förskoleklass ges samtalet stor plats. Ex. vid måltider presenteras maten och de saker som används såsom tallrik, glas, kniv, gaffel, sked. Samtal kan föras kring frågor såsom vatten – vad har man det i?

3

I det vardagliga samspelet med barnet benämner personalen saker, känslor, begrepp med sitt rätta namn. Ex. när de ska gå ut benämner man kläderna. Detta försätter under hela förskoletiden

4

Alla bemöter barnet utifrån att det är en tillgång att barnet kan flera språk. De uppmuntrar och stöttar barnet att använda sitt modersmål. Ex. för att räkna och i hälsningar.

5

Personalen lyssnar av och tolkar barnets behov utifrån att de ska ha en bra språkutveckling. Arbetet i gruppen utformas så att språkutvecklingen främjas. Ex. pratar om bilder i bildspel, om kort i en burk eller berättar flanografsagor. Flera uppslag finns att hämta i ”Före Bornholmsmodellen – språklekar i förskolan”.

6

Mångfalden i vårt samhälle syns i de aktiviteter som sker i verksamheten. Ex. uppmärksammas olika traditioner kring hur högtider firas.

7

Lek och musik är dagliga inslag där barnet får språklig stimulans. Ex. musikens takt fångar barnet liksom upprepningar i rim och ramsor.

8

I matematiken tränas exempelvis begrepp som stor- liten, framför-bakom, under- över bl.a. genom att sortera.

9

Barnets språkutveckling observeras fortlöpande.

10

Samtal förs i personalgruppen och om det behövs sker kompetensutveckling för att kunna möta barnet på ett sätt som främjar dess språkutveckling.

Mer information ges av personal och rektor på skolan.