Kommunens organisation

Kommunfullmäktige, kommunförvaltningen och de kommunala bolagen

Lokalt är det kommunfullmäktige som har högst beslutanderätt. Kommunfullmäktige fungerar som ett lokalt parlament och har politiker som kommuninvånarna röstat fram. Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som leder och samordnar arbetet i kommunen. Dessutom finns det beredningar och nämnder, som har till uppgift att behandla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Nämnderna ska verkställa de beslut som kommunfullmäktige fattar. De har också egen beslutanderätt i vissa frågor.

På tomelilla.se hittar du de kommunala nämndernas och styrelsernas protokoll och kallelser samt mötestider för deras sammanträden. Via vårt förtroendemannaregister kan du söka vem som sitter i vilka politiska organ.

Under kommunfullmäktige ligger kommunstyrelsen, familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden, Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd, valnämnden, valberedningsnämnden, krisledningsnämnden.

De kommunala verksamheterna

Den kommunala förvaltningen och dess verksamheter kan beskrivas enligt nedanstående organisationsskiss. Klicka på en av verksamheterna på bilden för att läsa mer om dem.

Förvaltningen består av kommunledningskontoret, barn och utbildning, stöd och omsorg och samhällsbyggnad. Kommundirektören styr över samtliga Kommunledningskontoret Barn och utbildning Stöd och omsorg Samhällsbyggnad Kommundirektören

Kommunala bolag

Under kommunkoncernen ligger två kolumner: nämnder och kommunkoncernföretag. Under nämnder ligger: kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Under kommunkoncernföretag ligger: Österlenhem AB 100%, Tomelilla industri AB 100%, Österlens kommunala renhållnings AB 50%, Österlen VA  AB, 50%, Sysöstra skånes räddningstjänstförbund 16,5%, Ystad-österlenregionens miljöförbund 23,2%.