Övergripande mål

Här är de mål som kommunfullmäktige har beslutat för nuvarande mandatperiod.

Dessa ska alla arbeta med genom att nämnder och verksamheter bryter ner dem till egna inriktningar att jobba med.

Strategiområde 1 – hållbar utveckling

Målområde 1:1

Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart.

Målområde 1:2

God utbildning ges.

Strategiområde 2 – delaktighet och egenmakt

Målområde 2:1

Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag.

Målområde 2:2

Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning underlättas.

Strategiområde 3 – trygghet och hälsa

Målområde 3:1

Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa.

Målområde 3:2

Den upplevda tryggheten ökar.