Ekonomi

Här hittar du info och manualer för ekonomi och fakturering.

För ekonomifrågor, kontakta: ekonomi@tomelilla.se, 0417-182 31

Tidplan för kommunens budgetprocess och kommunens tre uppföljningar hittar du under budget, bokslut och uppföljning.

Årshjul för övergripande ekonomiprocesser

Januari: budgetförutsättning, omvärlds- och nulägesanalys, beslut interns kontrollplan, årsbokslut. Januari till februari: verksamhetsberättelser. januari till mars: årsredovisning. mars till maj: budgetberedning. Maj: delårsbokslut 1. Maj till juni: verksamhetsberättelse 1, delårsrapport 1. Juni: Kommunfullmäktige beslutar om rambudget. September: delårsbokslut 2. September till oktober: Verksamhetsberättelse 2, delårsrapport 2. Oktober till december: riskanalys och framtagande av intern kontrollplan. November: fastställande av nämnderna budget. December: verksamhetsplaner.

Tomelilla kommuns organisationsnummer, fakturaadress, bankgiro/plusgiro

Organisationsnummer:

212000–0886

Fakturaadress:

Tomelilla Kommun
Fakturaavdelningen
Box 1
273 21 Tomelilla

Referensnummer får endast innehålla 5 siffror till exempel 01234 (Inget namn och inga bokstäver). En lista på vilka giltiga referensnummer som finns i katalogen S: under mappen attest och behörigheter. Filen heter attestantförteckning, ifylld.

Besöksadress:

Tomelilla kommun
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla

Bankgiro:

5139–1787 Kundfakturor och inbetalningar som har OCR-nummer och autogiro
5139–1761 Kundfakturor och inbetalningar gällande VA som har OCR-nummer och autogiro
5346–0465 Andra inbetalningar som inte har med OCR och autogiro att göra

Plusgiro:

Kommunen har inget plusgiro.

Intern klimatkompensation

Tomelilla kommun har infört intern klimatkompensation för tjänsteresor genom att klimatväxla. Det innebär att en extra kostnad läggs på klimatbelastande resor som flyg och bilkörning.

Tjänsteresor med flyg har klimatväxlats sedan december 2020. Framtill första januari 2022 var påslaget 30 procent, därefter höjs påslaget med 20 procent årligen för att 2026 vara 100 procent.

Klimatväxling av egen bil i tjänst startar 1 maj 2022 med ett påslag på 30 procent. Procentsatsen stegras sedan succesivt.

En uppföljning ska göras under första kvartalet 2023.

Om du som medarbetare flyger eller använder egen bil, kommer kostnaden för din arbetsplats bli den faktiska plus ett påslag. Detta regleras av ekonomiavdelningen.

Medlen ska användas till att finansiera projekt som bidrar till minskad klimatpåverkan inom kommunens verksamheter.