Uteservering på offentlig plats

Tillstånd för att använda offentlig plats beviljas av polismyndigheten.

Ansökan

Ny ansökan ska varje säsong lämnas in till polismyndigheten. Ansökan gör du via e-tjänst eller blankett på polisens hemsida. Ansökan ska lämnas in senast två månader innan uppförandet. Ansökningsavgift ska betalas när ansökan lämnas in. Eventuell markhyra till kommunen kan tillkomma.

Handlingar som ska bifogas

Vid ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • En måttsatt planskiss, som redovisar placering, yttermått och det fria passagemåttet utanför serveringen för gångtrafikanter.
  • Fasadritning som redovisar serveringens utformning och placering till fasaden.
  • Beskrivning av vilken utformning det blir på avskärmningen, möbler, parasoller, markiser m.m.

Allmänt

Det skriftliga tillståndet från polisen att anordna uteservering på trottoar grundar sig på att Tomelilla kommun medger markupplåtelse. Vid handläggningen tas hänsyn till om sökande följer dessa riktlinjer och råd för uteserveringar. Kommunen har beslutanderätt.

Markupplåtelsen för uteservering gäller från den1 april till 31 oktober, men kan också sökas för andra delar av året. Uteserveringen ska som regel ligga i anslutning till fasaden. De närboende ska inte bli störda av vare sig ljud, ljus eller tobaksrök. Högtalare får inte förekomma på serveringen.

Trottoarer som är mindre än två meter tillåter inga ytor för uteservering. På trottoarer som är bredare än två meter kan uteservering anordnas, men det fria passagemåttet ska vara1,30 m för gångtrafik, personer med rullstol m.fl. på trottoar.

Uteserveringens gränser ska tydliggöras med avgränsning/avskärmning på alla öppna sidor, för att undvika tillbud för t.ex. personer med synnedsättning. Avskärmningen ska ha en höjd på minst 0,90 m över mark och vara i kontrast mot omgivningen. Band eller rep är inte lämpligt som avskärmning.

Uteserveringen är en del av gatumiljön och ska därför placeras direkt på trottoaren utan upphöjt däck. Undantag för detta är vid kraftigt lutande trottoar. Däcket ska då kunna besökas av personer i rullstol, med barnvagn m.fl.

Uteserveringen ska städas dagligen. Uteserveringens område med avgränsningar ska ses över kontinuerligt, så att framkomligheten på gångbanan inte försämras.

Tänk på att blomlådor/krukor, trottoarskyltar och marknadsföring av varor inte får begränsa och hindra förbipasserande. Passagemåttet på 1,30 meter ska respekteras. Hörn eller utskjutande delar på uteserveringen ska varningsmarkeras med kontrastfärg/markering mot omgivningen. För att uppmärksamma detta på kvälls/nattetid behövs även reflex.

Påföljd

Avvikelser från lämnat tillstånd accepteras inte. Rättelse ska ske omedelbart efter kommunens eller polisens påpekande. Åtgärdas inte påpekandet kan polisen återkalla tillståndet direkt. Kommunen kommer i sådana fall att överväga att inte bevilja tillstånd för kommande säsong.

Om en bygglovspliktig åtgärd vidtas utan lov kan det medföra påföljd och föreläggande enligt Plan- och bygglagstiftningen, PBL 11 kapitlet.

Kontakt för rådgivning

För kontakt med kommunens handläggare av tillståndsgivningen eller rådgivning kring uteserveringens tillgänglighet ring kommunens växel på tel: 0417–180 00