Översiktsplan

Översiktsplanen är ett styrdokument som beskriver kommunens långsiktiga planering och avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras.

Tomelilla kommun arbetar nu med att ta fram en ny översiktsplan som tar sikte på år 2040. Ett dialogarbete pågår där du kan vara med och påverka. Läs mer om översiktsplanen 2040 här.

Varje kommun ska ha en översiktsplan. Översiktsplanen kan innehålla avvägningar mellan olika allmänna intressen men innehåller normalt ej några avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Översiktsplanen är inte bindande. Översiktsplanens aktualitet ska prövas minst en gång under en mandatperiod.

Kommunens gällande översiktsplan vann laga kraft 19 februari 2019.

Översiktsplan 2025 (gällande)

Kommunen har tagit fram en översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige den 4 juni 2018. Planen blev överklagad till förvaltningsrätten som avslog överklagan. Översiktsplan 2025 vann laga kraft 19 februari 2019. Nedan finns handlingarna för gällande översiktsplan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040.pdf Pdf, 83.6 MB. 83.6 MB 2023-10-24 15.03

Planeringsstrategi

Planeringsstrategi 2024–2026 för Tomelilla kommun har antagits av kommunfullmäktige vid sammanträde den 17 juni 2024, §73.

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats den 25 juni 2024. Bevis om justering av protokollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla den 25 juni 2024.

Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren innan ordinarie val. Syftet med planeringsstrategin är att främja en kontinuerlig översiktsplanering och för att hålla översiktsplanen aktuell.

Natur- och parkprogrammet

Natur- och parkprogrammet är ett tematiskt tillägg till Tomelillas översiktsplan. Programmet innehåller beskrivningar och ställningstaganden rörande områden med sammanhängande och kvalitativa natur- och vattenstrukturer, ekosystemtjänster, samt tätortsnära områden och trakter av stor betydelse för människan.

Programmet är indelat i fyra delar som behandlar sakområden:

  • Områdesbeskrivningar
  • Artöversikter
  • Ekosystemtjänster (detta avsnitt kommer att byggas ut baserat på remissvaren)
  • Ekologiska strukturer i det skogliga och odlingsbara landskapet

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tomelilla har tagit fram ett förslag till tematiskt tillägg till gällande översiktsplan 2025 med utblick mot 2040. Den 12 april 2023 godkände kommunstyrelsen, §49, att ställa ut förslaget för granskning. Granskningstiden gäller från och med 26 februari till och med 26 april 2024.

Dokument för granskning