Vattentjänstplan

Tomelilla kommun har i samarbete med Österlen VA tagit fram ett förslag till en första Vattentjänstplan.

Vattentjänstplanen 2024–2036 utgår från gällande Översiktsplan 2025, med utblick mot 2040, samt gällande VA-plan för Tomelilla kommun.

Vad är en vattentjänstplan?

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), och ändringar som trädde i kraft 2023-01-01, ska varje kommun ha en aktuell vattentjänstplan över hur det långsiktiga behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Vattentjänstplanen 2024–2036 är en vägledning för kommunens arbete med att tillgodose pålitliga vattentjänster, i dag och i framtiden. Genom att blicka tolv år framåt säkerställer vi att vi kan möta det växande behovet av dricksvatten, hantera spillvatten och förbättra dagvattenhanteringen. Planen tar även upp nödvändiga åtgärder för att våra anläggningar ska kunna hantera utmaningar som ökad belastning från skyfall.

Samråd

Kommunstyrelsen beslutade 2024-04-10, §30, att godkänna Vattentjänstplanen för samråd.

Vattentjänstplanen ställs ut på samråd 1–31 maj 2024 och finns tillgängligt digitalt här.

Vattentjänstplanen finns under samrådstiden även tillgängligt i receptionen på kommunhuset, på biblioteken i Tomelilla, Brösarp och Smedstorp.

Vad tycker du? Lämna dina synpunkter!

Tomelilla kommun värdesätter invånarnas åsikter och insikter och därför ges möjligheten att delta i samråd om Vattentjänstplanen.

Måndag 13 maj klockan 10–18 har vi öppet hus i stationshuset i Tomelilla. Du har då möjlighet att komma och ställa frågor om vattentjänstplanen till representanter från Tomelilla kommun och Österlen VA.

Synpunkter ska lämnas in skriftlig senast 31 maj via meil till kommun@tomelilla.se eller via brev till

Tomelilla kommun
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Märk ditt yttrande med Vattentjänstplan och ärendets diarienummer Sbn 2024/17.