Detaljplaner

Här hittar du alla detaljplaner, både de gällande och de som är under arbete just nu.

När vi tar fram en ny detaljplan har du möjlighet att tycka till och påverka planeringen. Detaljplanen reglerar vad mark och vatten får användas till och hur den får användas.

Gällande detaljplaner

Du hittar alla gällande detaljplaner som vunnit laga kraft via länken till kommunkartan nedan. Detaljplaner finns främst inom tätbebyggda områden. Behöver du hjälp att hitta en detaljplan kan du kontakta Tomelilla direkt.

Telefon: 0417-180 00
E-post: kommun@tomelilla.se

Pågående detaljplaner

Här kan du se vilka områden i Tomelilla kommun som håller på att få en ny detaljplan.

Letar du efter en detaljplan som du tidigare hittat här under pågående detaljplaner? Då kan den ha vunnit laga kraft, och finns i kommunkartan som länkas under gällande detaljplaner.

Detaljplan — vad är det?

Detaljplanen bestämmer var du får bygga, vad du får bygga och hur du får bygga inom specifika områden. Vilken är exempelvis högsta tillåtna bygghöjd? Det hittar du i detaljplanen. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan samhälle och markägare, utan också markägare sinsemellan.

Detaljplanen upprättas enligt Plan- och bygglagen och är ett juridiskt bindande dokument. Kommunen har ensamrätt på att besluta om detaljplaner. Planarbetet startar med ett beslut som oftast fattas av kommunstyrelsen. När planen är färdig ska den antas för att vinna laga kraft. Beslutet att anta en plan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott.

Läs mer om planprocessen för detaljplaner här

Planprocessens steg för detaljplan med planuppdrag, samråd, granskning, antagande eventuell överklagan, och laga kraft.

Var med och påverka detaljplanerna

När kommunen tar fram en ny detaljplan har du möjlighet att vara med och påverka. Första tillfället är under samrådet, och det andra är vid granskningen.

Läs mer om hur du kan påverka pågående detaljplaner här