Översiktsplan 2040 – pågående

Tomelilla kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Den nya planen ska ta sikte på kommunen år 2040.

Den 13 februari 2023 beslutade Kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. Den nya översiktsplanen ska lägga grunden för utvecklingen av den fysiska miljön i hela Tomelilla kommun fram till år 2040. Det kan exempelvis handla om din boendemiljö, grönområden, tillgänglighet till och från ditt hem, service och utbud, gång- och cykelvägar och hur du trivs och upplever tryggheten i din ort.

Översiktsplanen är ett styrdokument som beskriver kommunens långsiktiga planering och ställningstaganden för användningen av mark- och vattenområden.

Var med och bidra!

Du som bor i kommunen kan påverka hur kommunen ska utvecklas i en så kallad medborgardialog. Alla åsikter som lämnas in kommer att behandlas men vi kan inte garantera att allt används i den slutgiltiga översiktsplanen.

Vi har nyligen avslutat första fasen, en tidig medborgardialog, och nu ska alla synpunkter bearbetas. Därefter tar kommunen fram ett planförslag. Sedan bjuds invånare och aktörer in till medborgardialog igen, i ett så kallat samråd.

Medborgardialogen sker under specifika delar av översiktsplanens arbete. Bilden nedan visar när du som invånare eller aktör kan lämna synpunkter.

Håll dig uppdaterad om processen genom att följa denna sida eller kontakta Tomelilla direkt.

Processen visas med gröna pilar från vänster till höger.

Processen för en översiktsplan: 1: Tidig dialog, 2: Ta fram planförslag, 3: Samråd, 4: Revidering, 5: Granskning, 6: Justeringar, och 7: Antar ny översiktsplan. Medborgare har möjlighet till inflytande under steg 1, 3, och 5.

Tidplan

2023

Under våren, sommaren och tidig höst hade vi dialogträffar med olika intressenter. Där samlade vi in synpunkter och idéer via en dialogkarta på vår hemsida. Här är resultatet av denna första medborgardialog: Dialogredogörelse 2024-02-01 Pdf, 697.4 kB.

Parallellt pågår arbete med planeringsstrategi. Det är ett dokument där man övergripande kan läsa vad kommunen vill med den översiktliga planeringen, hur man ställer sig till den gällande översiktsplanen och vad man kan förvänta sig att det nya förslaget kommer att fokusera på.

2024

Under samråd och senare granskning bjuder vi in till att lämna synpunkter på förslaget och bidra med ytterligare kunskap. Tidpunkt för samråd är inte bestämd ännu.

2025

Kommunfullmäktige beslutar om den nya översiktsplanen.