Gator och vägar

Vägar har olika väghållare som ansvarar för bygg och drift av vägen. Det är antingen Trafikverket, kommunen eller enskild ägare.

Parkering

I trafikförordningen finns de grundläggande bestämmelserna om hur du får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte med vägmärke utan du måste kunna dem ändå. Det finns också lokala bestämmelser om parkering, dessa är normalt utmärkta med vägmärke.

I Tomelilla kommun är det gratis att parkera på allmänna kommunala parkeringsplatser. På mark som ägs av till exempel bostadsbolag kan andra parkeringsregler gälla.

 • Skötsel av vägar

  Vägar har olika väghållare som ansvarar för bygg och drift av vägen.

 • Felanmäla gata eller väg

  Om du upptäcker skador eller fel på eller i anslutning till väg kan du felanmäla det här.

 • Vintervägar

  Ansvaret för snö- och halkbekämpning delar kommunen med Trafikverket, vägföreningar och fastighetsägare.

 • Gatubelysning

  Gatubelysningen i Tomelilla kommun omfattas av cirka 3 000 lampor.

 • Enskilda vägar

  Med enskilda vägar menas de vägar som inte tas hand om av stat eller kommuner. Vägarna sköts istället till exempel av en samfällighetsförening eller enskilda markägare

 • Cykelleder

  Genom Tomelilla kommun går många cykelvänliga stråk.

 • Ladda bilen

  I kommunen finns sex laddstolpar där du kan ladda din bil.

 • Flytt av övergivna fordon

  Fordon som övergivits på allmän platsmark inom kommunen kan felanmälas via vår e-tjänst

 • Ditt ansvar som fastighetsägare

  Som fastighetsägare har du ett solidariskt ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor en bit utanför din tomtgräns.

 • Parkeringstillstånd

  Om du har betydande svårigheter att gå, kan du ansöka om parkeringstillstånd för att få närmare mellan den parkerade bilen och färdmålet.