Värdegarantier vård och omsorg

Vi vill att du ska känna dig trygg med våra insatser. Därför har vi garantier som vi som personal ska försöka uppfylla så långt det är möjligt.

Du har rätt till inflytande över vilka tider du får din hjälp och hur du vill att personalen ska utföra sina uppgifter. Vid hjälp med din personliga hygien försöker vi så långt det är möjligt att tillgodose dina önskemål om kvinnlig eller manlig personal.

Dina önskemål och det du kommer överens med personalen om skriver vi ner i en genomförandeplan. Det är en slags översikt över dina insatser. Om något eller några av dina önskemål inte kan tillgodoses ska även det skrivas ner och motiveras i planen. Genomförandeplanen ska upprättas inom 14 dagar. Den ska sen följas upp regelbundet tillsammans med dig, och om du önskar, även dina anhöriga. Detta ska ske var sjätte månad eller vid förändringar.

Du får en kontaktperson när insatserna startar men har rätt att byta kontaktperson om du inte är nöjd.

Bemötande

Vi respekterar dig och ditt privatliv och visar extra stor hänsyn i samband med att du får hjälp med din personliga hygien. Vi lyssnar på dig och ger dig uppmärksamhet. När vi är hemma hos dig så arbetar vi i din takt och på ett sådant sätt att du känner att det är tid som är avsedd just för dig. Vi respekterar att din bostad är ditt hem och tar därför av ytterkläder och skor vid besöket.

Trygghet

Vi i personalen bär tydliga namnskyltar och när vi besöker dig i ditt hem visar vi även fotolegitimation. Vi försöker planera verksamheten på så sätt att antal personal som besöker dig är så litet som möjligt. Du har rätt att få ett schema över vilken personal som ska besöka dig. Vid byte av personal ska du få information om bytet före besöket. De tider som vi kommit överens med dig om ska vi hålla. Om du får vänta 30 minuter eller mer kontaktar vi dig och meddelar förseningen eller ändringen.

När du ringt på trygghetstelefonen ska vi vara på plats hemma hos dig senast inom 30 minuter. Vårt mål är att du ska kunna bo kvar hemma så länge du önskar. På våra särskilda boenden har du rätt att bo kvar i din lägenhet även om du drabbats av demenssjukdom.

Vid vård i livets slut ska du inte behöva känna dig ensam.

Meningsfullhet

Vi uppmuntrar och stödjer dig att använda ledsagning för att kunna delta i samhällslivet. På våra särskilda boenden uppmärksammar vi helger och högtider med både mat och samvaro. Vi erbjuder även minst två olika aktiviteter på vardagar och en på helgdagar. Aktiviteter kan innebära till exempel en stunds högläsning, promenader eller underhållning.

Kompensation

Vi räknar ifrån en dags avgift på din hemtjänstavgift om ett planerat besök uteblivit utan att du har informerats. Hur mycket vi drar av beror på hur mycket du betalar i hemtjänstavgift. Ersättningen bekostas av ansvarig utförare.

Om vi inte uppfyller våra garantier

Vi vill gärna att du kontaktar oss om du anser att vi inte uppfyller våra garantier. Du kan vända dig med dina synpunkter till antingen:

  • din kontaktperson som för det vidare till sin chef
  • chefen för verksamheten
  • biståndshandläggaren
  • kommunens kontaktcenter Tomelilla direkt

Du kan också lämna synpunkter genom e-tjänst eller skriva ner och skicka in till kommunen.

Inom 14 dagar får du en skriftlig eller muntlig förklaring till varför värdegarantin inte har uppfyllts och hur vi ska se till att det inte händer igen.

E-tjänst synpunkter och klagomål Länk till annan webbplats.

Tomelilla kommun
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

0417-180 00