Markanvisning och exploatering

Här hittar du riktlinjer och information om kommande och pågående markanvisningar i Tomelilla kommun. Genom en markanvisning bestäms vem som får möjlighet att köpa mark av kommunen för att bygga.

Varje enskild förfrågan om att köpa mark granskas och bedömas utifrån kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. All planering och utveckling i kommunen ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt i enlighet med lokala, nationella och internationella målsättningar. För att stärka det lokala hållbarhetsarbetet finns även en vägledning för hållbart byggande.

Vad är en markanvisning?

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid, och under givna villkor, förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst kommunägt markområde för att bebygga det. Markanvisning kan tillämpas både när det gäller att bygga bostäder och andra verksamheter på kommunägd mark. Markanvisning är det inledande avtal som tecknas mellan kommunen och byggherren. Det är ett civilrättsligt avtal som reglerar förutsättningarna inför ett överlåtelseavtal. Avtalet är en bekräftelse av att kommunen valt en viss byggherre, och att denne accepterar kommunens generella villkor för markanvisningen. I vissa fall kan markanvisningsavtalet kombineras med ett överlåtelseavtal.

Hur initieras en markanvisning

En markanvisning kan initieras på olika sätt. Kommunens planer för ny bebyggelse, eller att utveckla befintlig bebyggelse, kan initiera en markanvisning.

En byggherre kan också på eget initiativ lämna in ett förslag till kommunen genom att ansöka om en direktanvisning, lämna en intresseanmälan, eller söka efter aktuella markanvisningar och delta i markanvisningstävlingar.

Metoder för markanvisning

Tomelilla arbetar utifrån tre tillvägagångssätt för markanvisningar: direktanvisning, anbudsanvisning och markanvisningstävling. Eftersom varje markområde har unika förutsättningar gör kommunen en bedömning från fall till fall vilken markanvisningsmetod som är mest lämplig och när i tid en markanvisning bör genomföras.

Direktanvisning

Direktanvisning innebär att kommunen endast diskuterar markanvisningen med en byggherre och tilldelning sker utan konkurrens med andra. Ett exempel på när direktanvisning kan användas är då en exploatör framför ett förslag som stämmer överens med detaljplanens avsikter. Om kommunen är positiv till förslaget börjar förhandlingar om priset på marken. Därefter kan ett markanvisningsavtal tecknas.

Processen kan också initieras av kommunen genom att vissa områden i översiktsplanen utpekats som lämpliga för bebyggelse, eller genom att kommunen kontaktar exploatörer för att se om de är intresserade av en viss markanvisning. Direktanvisning kan också bli aktuellt efter en anbudsanvisning som inte lockat några intressenter.

Anbudsanvisning

En anbudsanvisning är en markanvisning som föregåtts av någon form av anbudsförfarande där man jämfört intresserade byggherrar. Det måste vara minst två intresserade byggherrar till ett markområde för att komunen ska kunna göra en anbudsanvisning.

Inför anbudsanvisning fastslår kommunen hur de inkomna anbuden ska jämföras och bedömas mot varandra. Kommunen kan också sätta upp villkor, som att ett visst antal bostäder av en viss typ måste ingå i förslaget, eller att bygget ska vara klimatneutralt. Intressenternas anbud innehåller till exempel skisser och projektbeskrivning, som visar att exploateringen stämmer överens med kraven som kommunen ställt upp för markanvisningen.

Markanvisningstävling

En annan variant av anbudsanvisning är att ha någon form av tävling mellan olika byggherrar för att få till stånd en markanvisning. Tävlingen brukar innebära att byggherren ska lämna in ett mer detaljerat anbud till kommunen än vid ett vanligt anbudsförfarande.

Tävlingsförfarandet används oftast vid större och mer attraktiva projekt. Det kräver vanligen ett mer genomarbetat exploateringsförslag från intresserade byggherrar. Ett tävlingsunderlag tas fram av kommunen som beskriver förutsättningarna och kriterierna för bedömning. Det förslag som på bästa sätt motsvarar kommunens krav och utmaningar kan vinna en markanvisning.

Markanvisningstävlingen och tävlingsunderlaget annonseras i lämpliga medier och på kommunens webbplats.

Ansök om markanvisning

Anmäl intresse för verksamhetsmark via direktanvisning

Målsättningen är att beslut om godkännande av formell markanvisning, alternativt reservationsavtal, ska fattas inom tre månader. Kvaliteten på ansökan är avgörande för handläggningstiden.

Anmäl intresse för anbudsanvisning och markanvisningstävling

Anmäl dig till vår intresselista så meddelar vi dig när något är på gång. Du behöver förnya din intresseanmälan varje år. Byggherren ansvarar själv för att hålla kommunen uppdaterad med aktuella kontaktuppgifter. Markanvisningstävlingar annonseras på kommunens webbplats och de som anmält intresse blir inbjudna att delta. För att delta i en markanvisningstävling ska du följa anvisningarna i inbjudan.

Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre och/eller fastighetsägare för att genomföra av en detaljplan när det berörda markområdet inte ägs av kommunen.

Det finns riktlinjer för de övergripande avtalsvillkoren när exploateringsavtal tecknas med kommunen. Syftet med exploateringsavtalet är att klargöra och fördela ansvar, kostnader och intäkter. Kommunens uppfattning, om inget annat kommunicerats, är att markägaren ansvarar för alla kostnader för att genomföra en plan.

Detaljerna i exploateringsavtalens innehåll varierar beroende på varje områdes unika förutsättningar. Utgångspunkten för all exploatering i Tomelilla kommun är de vägledande och styrande dokument som kommunen har antagit. Den version som gäller vid varje given tidpunkt ska vara utgångspunkten när avtal ska tecknas med externa exploatörer.

Riktlinjer, vägledning och checklista

Riktlinjerna ska bidra till transparens, ökad tydlighet och likabehandling. De ska skapa tydliga spelregler för vad som gäller vid markanvisningar och exploatering i kommunen.

Riktlinjer för markanvisningar i Tomelilla kommun Pdf, 242.1 kB.

Vägledning för hållbart byggande Pdf, 242.1 kB.

Checklista för hållbart byggande Pdf, 15 MB.