Marklov – höja och sänka mark

Vill du höja eller sänka marken inom ett detaljplanerat område behöver du marklov om höjdförändringen är mer än 0,5 meter. Det är detaljplanen som styr om marklov behövs eller ej. Marklov handläggs på samma sätt som bygglov.

När behövs marklov?

Då behöver du marklov

  • När din tomt ligger inom detaljplanerat område och du vill höja eller sänka marken mer än 0,5 meter.

Då behöver du inte marklov

  • När din tomt ligger utanför detaljplanerat område.
  • När din tomt ligger innanför detaljplan, men du inte ska höja eller sänka marken mer än 0,5 meter.
  • När det står i detaljplanen för området att du inte behöver marklov.

Fälla träd

Marklov för att fälla träd krävs endast om det står angivet i fastighetens detaljplan. Däremot kan du behöva andra tillstånd innan du fäller ett träd. Tänk på att ta hänsyn till djurlivet på platsen. Det är olämpligt att fälla träd under fåglarnas häckningstid på vår och försommar.

För vissa träd kan det krävas tillstånd från länsstyrelsen, till exempel om du ska fälla ett träd som ingår i en allé eller särskilt skyddsvärda träd. På kyrkotomter, begravningsplatser eller byggnadsminnen kan det också krävas tillstånd av länsstyrelsen.

För att avverka ett större område kan det krävas tillstånd från Skogsstyrelsen.

Se vad som gäller i detaljplanen

I den detaljplan som gäller för ditt område kan du se om din fastighet gränsar mot en allmän plats.

Mer om marklov på Boverket (PBL Kunskapsbanken). Länk till annan webbplats.

Ta fram underlag till din ansökan

När du tar fram ditt underlag måste du tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. De behöver alltså vara:

  • ritade med linjal och svarta linjer på vit bakgrund (inte på rutat eller linjerat papper).
  • mått på höjd, längd, bredd eller avstånd, angett i meter med minst en decimal.
  • skalenliga och ha en skalstock som visar skalan, så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Handlingar att lämna in med ansökan

  • Situationsplan som visar fastigheten ovanifrån.
  • Markplaneringsritning som visar var du kommer göra utfyllnader eller schaktningar.
  • Sektionsritning med ett tvärsnitt av marken.

Exempel på ritningar kan du se här. Länk till annan webbplats.Pdf, 1.1 MB.

Viktigt att tänka på