Centrala barn- och elevhälsan

Elevhälsan är inte något som finns i en avskild gren i skolan stora träd. Den finns överallt, i blad, grenar, stam och rötter. Den handlar om människosyn och förhållningssätt och den berör alla i skolan.” – Lars H Gustafsson, Elevhälsa börjar i klassrummet

Träd

Den centrala barn- och elevhälsan har ansvar för att tillföra kompletterande kompetens till alla kommunala förskolor och skolor i kommunen.

Till fristående förskolor erbjuds special- och hörselpedagogiskt stöd. Centrala barn- och elevhälsans olika kompetenser arbetar utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv för att vara ett kompletterande stöd åt förskola och skola.

Skolsköterska, specialpedagog, hörselpedagog, skolkurator, skolpsykolog och skolläkare ingår i den centrala barn- och elevhälsan med en egen chef. Det dagliga arbetet på förskolan och skolan samordnas och leds av rektor. Alla uppdrag till centrala barn- och elevhälsan går via rektor med undantag av elevhälsans medicinska insats och skolkurator.

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är främst att vara förebyggande och hälsofrämjande. På varje skola i Tomelilla kommun finns det skolsköterska och skolkurator. De två yrkesgrupperna ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog. På kommunens högstadieskola ingår också studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet leds av rektor på skolan. Elevhälsoteamet arbetar med att stödja elevers utveckling mot läroplanernas mål, främja elevernas utvecklande av en god psykisk och fysisk hälsa. Elevhälsoteamet arbetar för att främja en god lärandemiljö.

Elevhälsan har två uppdrag

Skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog arbetar på rektors uppdrag.

Skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog arbetar med elevens behov i fokus på individ- och gruppnivå. Elevhälsan har inte något behandlingsuppdrag.

Elevhälsans medicinska insats – skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska insats är en egen verksamhetsgren och arbetar främst hälsofrämjande och förbyggande samt med enklare sjukvårdsinsatser. Eleverna erbjuds hälsobesök regelbundet under skoltiden och vaccinationer enligt det Nationella vaccinationsprogrammet. Elevhälsans medicinska insats arbetar på uppdrag av elev och vårdnadshavare.

Egenvård

Det här erbjuder vi

Hörselpedagogiskt stöd

Centrala barn- och elevhälsan erbjuder hörselpedagogiskt stöd till Tomelilla och Simrishamns förskolor och skolor gällande barn och elever med konstaterad hörselnedsättning.

Det hörselpedagogiska stödetutformas alltid utifrån behov och tillsammans med förskolan eller skolan. Stödet kan exempelvis beröra:

  • hörselnedsättningens innebörd och konsekvenser i förskolan/skolan,
  • underlättande strategier i förskolans/skolans vardag och lärandesituationer,
  • hörselmedvetenhet och hörselidentitet,
  • stadieövergångar,
  • ljudmiljö- och lokalanpassningsfrågor,
  • samverkan med eventuella externa aktörer.

Skolpsykolog

Tillgång till skolpsykolog är lagstadgat och ingår i den Centrala barn- och elevhälsan där även skolsköterska, specialpedagog och skolkurator ingår. De kommunala skolenheterna och förskolorna i Tomelilla har tillgång till centrala barn- och elevhälsans skolpsykolog.

Skolpsykologen arbetar främst med psykologisk utredning och bedömning, samtal med enskilda elever och deras vårdnadshavare samt handledning och konsultation till förskola och skola.

Rektor kan med samtycke av vårdnadshavare besluta om psykologisk utredning. En psykologisk utredning med bedömning måste göras om en elev skall gå i grundsärskolan, remitteras för vidare extern utredning eller behandling vid barn- och ungdomspsykiatrin eller Region Skånes logopedmottagning.