Politisk inriktning

Kommunfullmäktige i Tomelilla har pekat ut tre övergripande målområden för kommunens verksamhet.

Tre övergripande mål

Kommunfullmäktiges antagna mål ska alla arbeta med genom att nämnder och verksamheter bryter ner dem till egna inriktningar att jobba med, som syftar till att stärka respektive målområde.

 • hållbar utveckling
 • delaktighet och egenmakt
 • trygghet och hälsa

Alliansens politiska program 2023-2026

De styrande allianspartierna - Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, har tagit fram ett program och ambitioner för den politiska inriktningen för nuvarande mandatperiod.

I Tomelilla vill vi ta tillvara kommunens styrkor, människors engagemang och förmågor.

Alliansen vill målmedvetet och engagerat arbeta med invånarnas, föreningarnas och näringslivets behov i centrum. Vi har många styrkor i vår kommun, men vi vet samtidigt att samhällsutvecklingen de senaste decennierna inneburit förändringar för hur vi lever våra liv, hur vi arbetar och hur vi umgås med varandra. De tekniska förutsättningarna utvecklas alltmer. Vi är en av få kommuner i landet som själva aktivt investerat i fiberutbyggnad för att invånarna och den kommunala organisationen tillsammans ska ha en möjlighet att hänga med i utvecklingen, vara mer globala, tillgängliga och flexibla. Vi har också de två senaste mandatperioderna genomgått en omfattande digital transformation i kommunens interna arbete samtidigt som invånare och näringsliv numera erbjuds e-tjänster inom många områden.

Vi vet också att vi har många nya utmaningar framför oss där förändringstakten i hög grad kommer att styras av omvärldens behov. Det kvarstår säkerligen gamla arbetssätt som måste lösas på helt nya sätt. Vi ska exempelvis klara av en befolkningsutveckling där färre försörjer fler och en åldrande befolkning. Vi behöver samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt förmågor och anställa nya yrkesgrupper i nya yrkesroller.

Vi behöver fortsätta delta i den digitala utvecklingen. Inte minst pandemin och kriget i Ukraina har påvisat hur vi nu tillsammans med resten av landet behöver arbeta väldigt aktivt med utvecklingen av landets såväl nationella, regionala som lokala säkerhetsarbete. Inflation, höjda räntor och ökade kostnader bland annat inom energiområdet gör att vi behöver vara anpassningsbara samt effektivisera och hantera allt tuffare ekonomiska förutsättningar.

Inledning

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, och Kristdemokraterna i Tomelilla delar flera grundläggande värderingar och utgör tillsammans Allians för Tomelilla. Efter valet 2022 har vi återigen i koalition fått förtroendet att styra kommunen 2023 – 2026.

Tomelilla har de senaste åren utvecklats med en lagom snabb befolkningsökning som inneburit att vi klarat många utmaningar på ett bra sätt. Ordning och reda i vår ekonomi är en förutsättning för att säkerställa att Tomelillas invånare har tillgång till skola, vård och omsorg av god kvalitet, men också för att klara de investeringar som behövs i framtiden. Vi står precis som resten av Sveriges kommuner inför tuffare ekonomiska tider. Då är det för oss i Alliansen självklart att ta ansvar för att skatteintäkterna används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Vi behöver ha en bra beredskap och planering inför framtiden. Vi vill fortsätta utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna. Vi vill att kommunen växer hållbart, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Det är ett ansvar vi måste ta, både när vi sätter mål för verksamheten och beslutar om prioriteringar. Det är vårt ansvar mot kommande generationer.

Därför är vår målsättning att öka samarbetet och samverkan med våra grannkommuner för att effektivisera den drift som är möjlig och för att ge företag och invånare bättre service. Kommunalskatten skall inte höjas under mandatperioden 2023 – 2026. Tillväxten behöver vara balanserad genom att kommunen växer på ett sätt som inte äventyrar livskvaliteten för dem som redan bor i Tomelilla. Det innebär att vi prioriterar god kvalitet i skolan, vården och omsorgen. Vi ser det som en av våra viktigaste uppgifter att säkerställa.

Vi siktar på en långsiktigt hållbar utveckling, att vara bäst är inte nödvändigtvis vårt mål. Men att sträva efter ständiga förbättringar utifrån vårt specifika och lokala utgångsläge är definitivt en målsättning.

All utveckling kräver samarbete. Tomelilla kommun och dess förvaltning ska vara en drivande kraft för mer samarbete, både inom organisationen och utanför. Det behövs för att vi ska klara av att använda våra resurser så effektivt som möjligt, inom alla ansvarsområden. Både inom och mellan kommunens verksamheter och bolag, med näringslivet, den tredje sektorn och inte minst med andra kommuner. Vi ska aktivt lära oss av andra, utveckla vårt arbete med internationalisering och, där det är möjligt, ta vara på de möjligheter som externa utvecklingsmedel och EU erbjuder.

För att möta framtidens utmaningar behöver Tomelilla vara en smart kommun som tar tillvara nya idéer och innovationer, arbetar med digital transformation, utvecklas som bostadskommun och lär av andra.

Vi ska arbeta aktivt med tre inriktningar:

Hållbar utveckling

 • Förenkling som leder till att fler gör det som är långsiktigt hållbart.
 • God utbildning.

Delaktighet och egenmakt

 • Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag.
 • Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning underlättas.

Trygghet och hälsa

 • Inspiration till ett aktivt liv för bättre hälsa.
 • Upplevd trygghet ökar.

Kommunens samlade nulägesanalys tillsammans med vår omvärldsorientering, vårt kvalitetsarbete och ekonomiska prioriteringar innebär en arbetsform bort från New Public Management till den tillitsbaserade ledningen och styrningen där vi går från kontroll till att ha koll på verksamheten. Vår styrmodell och vårt ledningssystem bygger alltså på tillit där styrningen öppnar upp för dialog, både inom organisationen och med andra. Att styra med tillit innebär att ta tillvara invånarnas och medarbetarnas förmågor och engagemang. Det innebär att arbeta invånardrivet med dialog och utgå från deras, företagens eller besökarens behov.

Hos oss är utvecklingen av ledarskapet viktigt. Kommunen ska ha duktiga ledare på alla nivåer. Här ska finnas en tillåtande kultur där medarbetare vill och vågar testa nya idéer. Ingen verksamhet är bättre än sina medarbetare och därför ska också vår medarbetar- och ledarpolicy fungera som ledstjärnor i allt arbete.

Våra chefer och medarbetare ska tydligt ta ansvar för verksamhetens kvalitet, utveckling och ekonomi. Då krävs också träning och goda förutsättningar för att kunna styra och utveckla verksamheten tillsammans med uppmuntran och dialog om hur man arbetar över verksamhetsgränser och skapar nätverk. Vår ledarakademi, våra medarbetardagar och vår styrmodell är viktiga steg i den riktningen.

Att vara en del av ett globalt sammanhang innebär att vi påverkas av det som händer i vår omvärld. Vi har tidigare nämnt den i skrivande stund rådande inflationen, höjda räntor och svårare ekonomiska tider. Vi påverkas också av det hållbarhetsarbete och Parisavtalet som Sverige ställt sig bakom. Med det sagt är vår målsättning att den kommande mandatperioden arbeta med en så kallad koldioxidbudget. Vi vet vid det här laget genom omfattande vetenskapligt stöd (IPCC 2001) att det inte är enskilda års utsläpp som påverkar hållbarheten utan det ackumulerade resultatet.

Det finns tyvärr signaler i samhället som menar att det i stor omfattning är kommunernas roll att arbeta med frågan. Vi menar att det är lika viktigt med ett regionalt och statligt ansvarstagande där exempelvis Trafikverkets arbete påverkar hur bland andra Skånetrafiken och vi själva kan bidra i hållbarhetsarbetet. Icke desto mindre ska vi naturligtvis bidra lokalt genom bland annat vår koldioxidbudget där vi arbetar med att låta målet bli en mängd, det vill säga en budget där koldioxid är valutan.

Våra avsikter 2023-2026

Alliansen har ingått avsiktsförklaring för att tillsammans leda och styra Tomelilla kommun under mandatperioden 2023 - 2026. Tillsammans är Alliansen den största samverkande grupperingen med 17 mandat i kommunfullmäktige. Överenskommelsen är vårt styrande dokument för den gemensamma politiska inriktningen och kommer verka som underlag för budget och mål. Den är ett inriktningsdokument med ambitionen att i punktform tydliggöra vad vi vill åstadkomma.

Skola och omsorg

 • Ett arbete har startat för att projektera en byggnation av f-6 skola i Tomelilla tätort. Projektering och planeringsarbete ska fortsätta. I samband med det ser vi gärna att förvaltningen utvecklar möjligheten att med stöd av vårt arbete med munkmodellen (Doughnut Economy) följa och utvärdera delar av processen. Ekonomiska förutsättningar och det stora investeringsbehovet innebär sannolikt att en ny skola finns på plats först i slutet av mandatperioden eller tidigt nästkommande mandatperiod.
 • Familjenämndens och vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden behöver ibland finansiera och erbjuda personer med omsorgsbehov externa placeringar. Båda nämnderna förväntas så långt det är möjligt arbeta med lokala lösningar samt att kontinuerligt varje månad följa utfallet vad gäller externa placeringar. Skulle dessa generera kostnader utöver budgetram, ska kommunstyrelsen få en redovisning senast på sitt nästkommande sammanträde.
 • Familjenämnden ges i uppdrag att i samband med varje tertialredovisning beskriva utvecklingen av arbetet med och i familjecentralen.

Trygghetsfrågor

 • Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta utveckla samarbetet mellan kommunen och polisen för att stävja brottsligheten både genom tidiga insatser i skola och genom samtal i hemmet.
 • Förvaltningen ges i uppdrag att öka samarbetet mellan kommun, polis och statliga myndigheter och samordnade insatser i form av projektet EST (Effektiv samordning för trygghet).
 • Förvaltningen ges i uppdrag att för de medel som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer att tillhandahålla utöka sin bemanning och därmed plan och åtgärder för att höja kommunens beredskap och ledarskap vid krissituationer. Vidare ges förvaltningen i uppdrag att analysera och utveckla funktionen tjänsteperson i beredskap.

Vård och omsorg

 • Familjenämnden ges i uppdrag att i samband med varje tertialredovisning beskriva utvecklingen av arbetet med och i familjecentralen.
 • Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att särskilt vidareutveckla sitt arbete med digitala hjälpmedel för att människor med omsorgsbehov ska kunna bo hemma i ordinärt boende så länge som möjligt. Utvecklingen ska redovisas per tertial under hela mandatperioden.
 • Valfrihet och kvalitet gynnas av olika utförare. Vård- och omsorgsnämnden bör därför verka för att fortsätta arbeta med såväl kommunala som externa utförare.

Landsbygden

 • Alliansen vill främja tillväxt och utveckling i hela kommunen. Förvaltningen ges i uppdrag att ansöka om medel för att inventera ödehus och att tillsammans med mäklare med flera, verka för en omflyttningsstruktur och en mer levande landsbygd.
 • I samband med kommunens utveckling av ny översiktsplan ska medborgardialoger hållas såväl i centralort, byar som på landsbygden. Hur detta arbete utformats ska särskilt redovisas i tertialuppföljning under 2023.
 • Förvaltningen ges i uppdrag att i sin handlingsplan för näringslivsarbetet inkludera och värna om landsbygden genom att aktiviteter, näringslivsbesök med mera sprids över hela kommunen. Förvaltningen ska säkerställa att det framtida näringslivsrådet lägger sina möten också utanför centralorten för att utveckla dialogen med företagen på landsbygden.
 • Kommunen ska i sitt upphandlingsarbete även fortsatt främja närodlade och närproducerade livsmedel.
 • Kommunen ska fortsatt följa, bevaka samt ansöka om olika former av stads- och kommunutvecklingsmedel till förmån för en utveckling av fler cykelleder.
 • Kommunen ska i sin dialog med Trafikverket samt Skånetrafiken verka för förbättrade pendlingsmöjligheter genom tätare tågtrafik i rusningstider och etablering av superbussar.
 • Förvaltningen ska i sitt plan- och exploateringsarbete skapa möjligheter för alternativa energislag så som exempelvis solcellsparker, vindkraft och annan energiproduktion. För att göra detta möjligt, kan ett första steg vara att ta fram en plan eller riktlinjer och i dessa peka ut lämpliga områden. Detta kan även integreras i översiktsplanen

Fötetagande och kommun

 • Ensam är inte stark. Tomelilla ska vara en kommun där möjligheterna till uppkoppling finns. Det är viktigt för att kunna tillvarata internets möjligheter och för att de som vistas i kommunen ska kunna vara del av ett globalt sammanhang. Digitalisering, automatisering och AI (artificiell intelligens) är också nödvändiga verktyg för att kommunen ska kunna bli den plattform som möjliggör för människor att utveckla sig själv och förverkliga sina visioner.
 • Förvaltningen får i uppdrag att utöka kommunens digitala tillgänglighet till 24 timmar per dygn och att fortsätta utveckla kommunens kontaktcenter Tomelilla direkt. Arbetet ska redovisas i tertialuppföljning under 2023.
 • För att underlätta för mindre företag att lämna anbud på upphandlingar, ska kommunen årligen erbjuda utbildning inom upphandlingsområdet.

Förenings- och friluftsliv

 • Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med ungdomsrådet undersöka om det finns - och i så fall vilka -aktiviteter barn och ungdomar vill ha på sin fritid. Vidare ges nämnden i uppdrag att återkomma med en redovisning till kommunstyrelsen i november 2023 vilka av dessa som kan anordnas i samverkan mellan kommun och föreningar.
 • Idag betalas föreningsstöd ut i efterhand efter att föreningarna redovisat sitt verksamhetsår. Förvaltningen ska utreda och återkomma med ett förslag inklusive konsekvensanalys senast i september 2023 på hur man kan genomföra utbetalningarna tidigare så att föreningarna kan använda stödet i verksamheten under året.
 • Förvaltningen ges i uppdrag att göra en omstart med införande av föreningscheck. Det gjordes ett försök att införa detta 2020, men pandemin kom emellan. Idén om en föreningscheck att använda på valfri förening syftar till att stödja föreningslivet samt främja valfrihet, aktivitet och friskvård. Kostnaden tas inom budgetram.

Samhällsutveckling och byggnation

 • Kommunen ska verka för att det finns möjligheter att etablera ett företagshotell i Tomelilla tätort.
 • Kommunen ska löpande planera för nya tomter och bostadsområden både i byarna och i Tomelilla tätort.
 • I samband med att viadukten vid Bo Ohlsson rivs och vid planeringsarbetet inför detta, ska samhällsbyggnadsnämnden verka för att en förbifart byggs som minskar den tunga trafiken i anslutning till där barn och vuxna promenerar, exempelvis till Kastanjeskolan och vårdcentralen.
 • Kommunen ska verka för en ny trafiklösning inklusive busstation i anslutning till viadukten vid Bo Ohlsson då denna rivs.

Invandring och integration

 • Alliansen vill fortsatt verka för låga arbetslöshetstal, genom att bibehålla arbetsmarknadsenheten och ha ett nära samarbete med arbetsförmedling och företag.
 • Kommunen ska öka samarbetet med företagen genom att kommunens Mötesplatsen aktivt bjuder in såväl företagare som deltagare för möten som kan generera arbetsmöjligheter och referenser. I kommunens integrationsarbete ska det även erbjudas stöd vid jobbansökningar och att skriva CV.
 • Språket är en förutsättning för en lyckad integration. Utöver de riktade insatser som redan erbjuds tillsammans med vissa parter i föreningslivet, ska riktlinjerna för föreningsbidrag omvandlas. Del av nuvarande ram för bidraget riktas om till stöd för de föreningar som anordnar aktiviteter och mötesplatser för integration där chans till nya kontakter och delade erfarenheter erbjuds samtidigt som svenska språket övas.

Arbetsgivarrollen

 • För att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare ska vi genom stor flexibilitet och med stöd av vår övergripande men framför allt nämndspecifika planer för kompetensförsörjning och en enda förvaltning, söka hitta arbetstidslösningar, yrkesroller och verksamhetsöverskridande uppdrag och/eller tjänster som gör oss attraktiva.
 • Vi ska under mandatperioden utveckla det utbud av förmåner som redan finns för våra anställda.
 • För att vara en attraktiv arbetsgivare ska vi också ha ett generöst förhållningssätt till personer som söker tjänstledighet för studier inom det som bedöms som bristyrken. Inom samma område ska kommunen ha ett generöst förhållningssätt till bidrag för studielitteratur.

100-dagarsprogram

 • Viktiga faktorer i skolan är att arbeta med studiero och därmed trygghet. Därför ges familjenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en beskrivning av hur man konkret ska arbeta med att fokusera på trygghetsfrågor under mandatperioden. Redovisningen ska ske på kommunstyrelsen i april 2023.
 • Under den mandatperiod som gått har vi tillsammans inom kommunens olika verksamheter, med lokalpolisen, med enskilda och med olika intresseorganisationer arbetat i olika former med ungdoms- och föräldrakontakt. Alliansen vill att kommunens nätverk och kontakter med föräldrar ökar och att vi som kommun stimulerar föräldrars engagemang.
 • Familjenämnden ges tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att senast i mars 2023 återkomma till kommunstyrelsen med ett utarbetat program för hur man kontinuerligt under mandatperioden tänker arbeta med frågan. Båda nämnderna ges också i uppdrag att vid varje tertialuppföljning under mandatperioden särskilt beskriva det arbete man utfört.
 • Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda och återkomma till kommunstyrelsen i april 2023 med förslag på åtgärder som ökar den upplevda tryggheten genom satsningar på den fysiska infrastrukturen såsom belysning, hastighetsdämpning men också andra trygghetsskapande åtgärder som till exempel kameraövervakning. I uppdraget ingår också att kostnadsberäkna förslagen, beskriva vad som kan göras inom befintlig budgetram och vad som ska skjutas fram till nästkommande års investeringar.
 • Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att kontakta och utreda möjligheten till samordning av hemtjänst med andra kommuner i kommunens ytterområden till förmån för ökad hushållning med resurser. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen i april 2023.
 • Förvaltningen ska senast i april 2023 redovisa till kommunstyrelsen en tidsplan för när alla kommunfordon kan vara fossilbränslefria och i bästa miljöklass.
 • Kommunens lokala föreskrifter ska vara enkla att förstå. De ska därför ses över och vid behov omarbetas med klarspråk. Detta ska redovisas till kommunstyrelsens senast i april 2023.
 • Förvaltningen ges i uppdrag att på kommunens externa webbplats och i sociala medier marknadsföra lediga tomter. Detta ska vara klart senast februari 2023.
 • Förvaltningen ska senast februari 2023, efter genomförd utredning av byggnadsnämndens ansvarsområde, redovisa resultatet till såväl nämnden som kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden och dess verksamhet ska arbeta aktivt för att korta sina handläggningstider och erbjuda en transparens avseende avgifternas utformning. Detta följs upp och beskrivs senast i samband med tertial två 2023.
 • Kommunen ska skapa mer byggbar och tillgänglig mark för företag att etablera industrier, handel och verksamheter på. Plan för en sådan exploatering redovisas till kommunstyrelsen i april 2023.