Naturreservat och naturområden

I Tomelilla kommun finns en varierad natur med rikt djur- och växtliv.

Långsträckta Tomelilla kommun sträcker sig över ett flertal olika naturtyper – i norr skog, i söder slättlandskap och däremellan risbygd. Stora naturområden sitter ihop utan barriärer som bebyggelse eller vägnät, varför djur och växter förflyttar sig ostört och sprids.

Med varierad natur bildas en mångfald av livsmiljöer. Groddjur som är väldigt känsliga för miljöförändringar trivs i Tomelillatrakten liksom fladdermöss där man till exempel i Fyledalen noterat 17 av de 19 arter som finns i Sverige. Kommunen har också en rik fågelfauna och en mångfald växter, mossor, lavar och svampar.

Även om vår allemansrätt ger oss möjlighet att röra oss fritt i skog och mark, finns det vissa regler att följa. I de områden som är naturreservat eller skyddade på annat sätt, behöver du visa särskild hänsyn.