Parker, lekplatser och grönytor

I Tomelilla kommun finns fina parker, lekplatser och grönområden att besöka. Här ser du hur vi sköter olika grönytor.

Grönytor

Skötseln av kommunala grönytor beror på hur de klassificeras och används. Ytorna delas upp i tre skötselklasser: bruksgräsmatta, högvuxen gräsyta och äng.

Bruksgräsmatta är ytor som används för lek och vistelse, sköts löpande för att hålla ett välvårdat intryck. Mellan april och oktober beskärs ytorna regelbundet. Löv som lägger sig på gräset mulchas ner (klipps sönder) för näringens skull.

Högvuxen gräsyta slaghackas två gånger om året mellan maj och mitten av september. Till högvuxen gräsyta räknas även diken och slänter.

Äng är en öppen gräsmark vars vegetation huvudsakligen består av stråväxter, främst gräs, samt örter. Ängarna slås eller slaghackas årligen för att förhindra att de växer igen. Kanterna runt de flesta ängarna klipps dock regelbundet, och på vissa ställen klipps även gångar och lekytor, för att skapa en inbjudande och kreativ miljö för både insekter och barn.

Därför gör kommunen om vissa gräsmattor till gräsängar

För att nå fyra av de sju målen i Tomelilla kommuns klimatprogram 2024–2045 ställs vissa av kommunens grönytor om från gräsmattor (bruksgräsmatta) till gräsängar (äng). Det handlar om att nå nettonollutsläpp för kommunens egen verksamhet och minska växthusgasutsläppen, samt om att minska sårbarheten för klimatförändringar och att öka naturliga kolsänkor.

Fördelar med ängar

Även om huvudsyftet att ställa om vissa grönytor är att nå kommunfullmäktiges mål i Klimatprogrammet, så finns det fler fördelar med att låta gräsmattor bli gräsängar.

  1. Ökad biologisk mångfald med rikare flora och fauna. I takt med att ängarna växer utifrån förutsättningarna på respektive plats , som sol, skugga eller jordmån, kommer den biologiska mångfalden att öka. Detta leder till fler insekter, bin, fjärilar och småfåglar.
  2. Bättre bär- och fruktsättning i närliggande trädgårdar i takt med att biologiska mångfalden ökar. Fler pollinatörer med insekter och bin ger bättre pollinering.
  3. Torktåligare ytor som står gröna längre under torkperioder eftersom avdunstningen går långsammare i högre gräs.
  4. Vattentåligare ytor med bättre genomsläpplighet som motverkar översvämningar vid kraftiga regn, eftersom jorden inte blir lika uttorkad och hård.
  5. Förbrukar mindre drivmedel, vilket ger lägre miljöpåverkan.
  6. Frigör tid från att klippa gräs till att i stället höja kvaliteten på andra kommunala ytor.
  7. Skapa föränderliga miljöer med ”rum i rummet” genom att klippa gångar, ”minispelplaner” och annat för social samvaro och lek.
Gräsäng med prästkragar bredvid kortklippt gräs längs Gladanleden i Tomelilla.

Längs Gladanleden finns en gräsäng där prästkragar och andra blommor kan växa sig höga medan kanterna klipps regelbundet.