Naturområden

I kommunen finns många naturområden som är skyddade genom andra naturskydd och klassificeringar, t.ex. Natura 2000-områden och område av riksintresse.

 • Bollerups diabasås

  Diabasåsar i Skåne ligger alltid i nordvästlig/sydostlig riktning, så även Bollerups diabasås.

 • Borstakärrs våtmarker (Christinehof)

  Borstakärrs våtmarker ligger i anslutning till Christinehofs slott och ingår i Christinehofs ekopark.

 • Eljaröd – Nyhem

  I en svagt kuperad, böljande miljö ligger dessa vackra, öppna hagmarker. I öster ligger produktionsgranskog.

 • Flagabro – Kulladal – Stendala

  Flagabro – Kulladal – Stendala är ett naturområde som ligger mellan Listarumsåsens naturreservat och den östra kommungränsen, nordost om Smedstorp.

 • Kulladal − eket

  Kulladal - eket ligger på vägen mellan Fågeltofta och Månslunda.

 • Kulladals kärr

  Kulladals kärr består av öppen hagmark med endast ett fåtal tallar och hasselbuskar i de nordvästra delarna.

 • Ludaröds fälad

  Ludaröds fälad ingår i EU:s nätverk för skyddad natur och utgör ett Natura 2000-område.

 • Nedrabyris

  Denna gamla utmark till Nedraby och Benestad har en mager och stenig svårodlad jord.

 • Nedraby – Vallamaderna

  Detta naturområde omfattar områdena kring Nybrorån och Örupsån vid Nedraby.

 • Norrevall – Skillingabacken

  Norrevall-Skillingabacken är ett stort område som ligger mellan Tunby och Spjutstorp längs Tunbyholmssåsen.

 • Saxhusa fälad

  Området utgörs av ett varierande landskap med betesmarker, skogspartier och småvatten.

 • Sillaröd

  Området ligger norr om Sillaröd. Genom område flyter Sillarödsbäcken.

 • Sillarödsbäcken

  Sillarödsbäcken ligger söder om Sillaröd och är omgiven av stenig terräng.

 • Snogge/Tunbyholm

  Naturområdet Snogge/Tunbyholm ligger öster om byn Onslunda, mellan naturområdena Tunbyholmssjön och Norrevall-Skillingabacken.

 • Stendala – Vilhelmsro

  Detta område består dels av naturbetesmarker, dels av skogspartier.

 • Svältebackarna/Lings fälad

  Mellan skogsområdena i norr och slättlandskapet i söder, mellan Mariavall och Bontofta, ligger Svältebackarna/Lings fälad.

 • Tosterupsområdet

  Skogsområdena runt Tosterups slott är värdefulla på grund av en lång kontinuitet, i synnerhet skogspartiet söder om slottet.

 • Tranås betesmarker

  Tranås betesmarker ligger strax väster om Skåne Tranås och består av steniga gamla fäladsmarker.

 • Tunbyholmssjön

  Denna grunda slättsjö är klassad som regionalt värdefull och har ett medeldjup på blott 0,6 meter.

 • Ullstorpsdalen

  Ullstorpsdalen är en djup erosionsdal som har bildats under istidens avsmältning.

 • Ullstorpskärret/Toarpskärret

  Området har betats och brukats under lång tid. I omgivningarna har man funnit gamla boplatslämningar och gravar från järnåldern.

 • Värbergsmosse – Bontoftamosse

  Detta stora område ligger norr om Kronovall i de östra delarna av Tomelilla kommun och sträcker sig in i Simrishamns kommun.

 • Örup

  Naturområdet Örup ligger söder om Örups slott och gränsar i öster direkt mot naturreservatet Örups almskog, kärr och ängar.