Klimatprogram

Tomelillas klimatprogram 2024–2045 hanterar den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 och har ett övergripande mål för det långsiktiga klimatarbetet fram till 2045, samt sju prioriterade etappmål fram till 2030 som ska fungera som kontrollstationer på vägen.

Vi strävar efter att följa Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, för att göra livet bättre för människor och samtidigt inte skada planeten. Klimatprogrammets övergripande mål är att nå nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Klimatprogrammet ska stödja och inspirera aktörer i Tomelilla och är vägledande för Tomelilla kommuns nämnder och bolag.

Som underlag till programmet finns en koldioxidbudget för hur mycket koldioxid vi kan släppa ut lokalt och en nulägesanalys Pdf, 2.2 MB. som förklarar hur utsläppen i kommunen ser ut idag. Båda hjälper oss att mäta våra förbättringar under programperioden.

Kommunens organisation arbetar med klimatprogrammet genom att ta fram konkreta åtgärder i en handlingsplan. Alla målen och åtgärderna följs upp årligen.

Läs hela Tomelillas klimatprogram 2024–2045 här! Pdf, 372.6 kB.

Klimatprogram 20242045 och de sju etappmålen

Klimatprogrammets övergripande mål är att nå nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. För att leda vägen mot nettonollutsläpp har programmet även sju etappmål till 2030 som fungerar som kontrollstationer.

Sju etappmål till 2030:

  1. Minska växthusgasutsläppen: Vi ska minska våra växthusgasutsläpp med minst 63 procent jämfört med hur mycket vi släppte ut 2022. Detta är i enlighet med Parisavtalet och kommunens egen koldioxidbudget.
  2. Nettonollutsläpp för kommunen: Tomelilla kommuns egna verksamheter ska ha nettonollutsläpp senast 2030. Det innebär att vi ska minimera våra utsläpp och kompensera för de utsläpp vi inte kan undvika.
  3. Minska hushållsutsläppen: Målet är att varje person i Tomelilla ska minska sina utsläpp till fyra ton koldioxidekvivalenter per år från dagens sju ton per år.
  4. Ökad användning av fossilfri energi: Vi strävar efter att 80 procent av vår energi 2030 ska komma från fossilfria källor eller förnyelsebar energi.
  5. Minska utsläpp från transporter: Vi vill minska utsläppen från transporter med minst 70 procent jämfört med hur mycket vi släppte ut 2010. Det handlar om att använda mer hållbara transportalternativ (som kollektivtrafik) och minska användningen av fossila bränslen.
  6. Minska sårbarheten för klimatförändringar: Vi ska minska risken för problem som kan uppstå på grund av klimatförändringar, som översvämningar eller vattenbrist, genom att förbättra vår infrastruktur och samhällsfunktioner.
  7. Öka naturliga kolsänkor: Vi vill öka vår förmåga att lagra koldioxid naturligt genom hållbar markanvändning och projekt som främjar biologisk mångfald.
En tidslinje: På år 2022 står det 44433 ton koldioxidutsläpp, på år 2030 står det 7 etappmål, på år 2045 står det nå nettoutsläpp av växthusgaser

Faktaruta

Nettonollutsläpp är när vi försöker balansera mängden växthusgaser vi släpper ut i atmosfären genom att ta bort lika mycket som vi släpper ut. För att uppnå nettonollutsläpp måste vi antingen minska våra utsläpp till nästan noll eller hitta sätt att ta bort eller lagra lika mycket koldioxid eller andra växthusgaser som vi producerar.

Koldioxidbudget för Tomelilla: Läs mer om koldioxidbudgeten här.

Parisavtalet är ett globalt avtal som handlar om att bekämpa klimatförändringar. Tänk på det som ett stort löfte som nästan alla länder i världen har skrivit under. I avtalet har de lovat att göra sitt bästa för att begränsa den globala uppvärmningen. Det viktiga målet i Parisavtalet är att försöka hålla jordens temperaturökning under 2 grader Celsius jämfört med tiden före industrialiseringen. Helst försöker vi hålla den under 1,5 grader för att minska riskerna med klimatförändringar.

Agenda 2030 är en global plan med 17 mål för att göra världen bättre och mer rättvis fram till år 2030, där inget land eller människa ska lämnas efter. Den handlar om att lösa problem som fattigdom, ojämlikhet, och klimatförändringar, och nästan alla världens länder har lovat att arbeta mot dessa mål. Läs mer om Agenda 2030 här. Länk till annan webbplats.