Strandskydd

Det är inte bara stränder vid havet som har strandskydd. Även sjöar, åar och bäckar är viktiga naturområden för både människor och djur. Tack vare strandskydd kan vi promenera längs stränder, bada och fiska. Strandskyddet värnar också om växter och djur som lever i eller nära våra vattendrag.

Strandskydd gäller vid hav och vattendrag. Det finns två syften med strandskydd. Det ena är att långsiktigt trygga att du har tillgång till strandområden, sjöar, åar och bäckar i enlighet med allemansrätten. Det andra syftet är att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, både uppe på land och nere i vattnet.

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet omfattar alltså både land- och vattenområdet sträcker sig normalt 100 meter från strandlinjen både på land och i vatten. På vissa platser kan strandskyddet vara utökat till 300 meter.

I Länsstyrelsen Skånes karta kan du ser var strandskyddet gäller. Zoomar du in i kartan ser du röda markeringar som visar var strandskyddet gäller i Skåne.

Karta över var strandskydd gäller Länk till annan webbplats.

Regler för strandskydd

Inom det strandskyddade området är det förbjudet att:

  • Uppföra nya byggnader.
  • Ändra befintliga byggnader, eller hur de används, uppföra andra anläggningar som bryggor, grillplatser eller staket om det avhåller allmänheten från platsen.
  • Gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader eller andra anläggningar.
  • Utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, som att fälla träd, gräva eller gödsla.

Mer om strandskydd på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Mer om strandskydd på Naturvårdsverket.se Länk till annan webbplats.

Dispens från strandskydd

Strandskyddet gäller vid Sveriges samtliga stränder vid hav, insjöar och vattendrag, oavsett storlek. Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område, som att bygga en brygga eller en friggebod, så kan du få dispens. För att få dispens behöver du särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara följande:

  • Platsen används redan på ett lagligt sätt för privat nyttjande, exempelvis om man ersätter ett hus som brunnit ner eller rivits eller bygger en komplementbyggnad nära huvudbyggnaden.
  • Platsen är avskuren från stranden av exempelvis en väg eller järnväg.
  • Anläggningen måste ligga i eller vid vattnet för att fungera.
  • Anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet.
  • Det finns ett starkt intresse för att anläggningen ska finnas.

Ansöka om dispens från strandskydd

Vill du ansöka om strandskyddsdispens måste du ange ett utav de särskilda skäl som anges i sjunde kapitlet i miljöbalken (1998:808), paragraferna 13–18 Länk till annan webbplats..

Utöver själva ansökan behöver du skicka in en situationsplan i skala 1:500 där du ritar in en tomtplatsavgränsning (en privat zon) på din fastighet. Detta är inte detsamma som hela fastigheten.

I normala fall hanterar kommunen strandskyddsdispenser. Men gäller det områden som är skyddade, som naturreservat, biotopskyddsområden, natura 2000-områden, landskapsbildsskyddsområden, djur- och växtskyddsområden, kulturreservat eller naturminnen. Då prövas dispensen av länsstyrelsen.

Mer om att ansöka om dispens från strandskydd på Länsstyrelsen Skånes webbplats Länk till annan webbplats.