Vattenvårdsprojekt

Genom projektet Vattenvård i sydost kan du som markägare få hjälp och rådgivning att genomföra olika vattenvårdsåtgärder.

Kostnadsfri hjälp till markägare

Genom projektet Vattenvård i sydost kan du som markägare i sydöstra Skåne, från Segesholmsån i norr till Nybroån i söder, få hjälp och rådgivning att genomföra olika vattenvårdsåtgärder. Som markägare erbjuds du hjälp av en åtgärdssamordnare som sköter alla kontakter, ser till att projektet genomförs och söker bidrag för finansieringen.

Bakgrunden till projektet är att vattendragen i sydöstra Skåne behöver förbättras för att uppnå god kemisk och ekologisk status i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten.

Flera anledningar till vattenvårdande åtgärder

Det finns det flera anledningar till att göra vattenvårdande åtgärder på sin mark. Förutom att du gör en insats för miljön så kan du själv tjäna på vattenvård.

Några exempel:

 • En våtmark kan samla vattnet istället för att det blir översvämningar som förstör mark
 • En bevattningsdamm leder till minskad vattenförbrukning
 • Många åtgärder ökar den biologiska mångfalden, som i sin tur lockar till sig fler pollinatörer, som kan gynna odlingarna och ge högre avkastning.
 • En vacker vattenmiljö blir ett rekreationsområde som kan nyttjas till fiske, fågelskådning, bad, skridskoåkning, jakt, etcetera.
 • Ett slingrande vattendrag istället för ett rakt är den naturliga formen på ett vattendrag. Det ger lägre hastighet på vattnet och minskar därmed erosionen som kan förstöra mark.

Markägare kan även få miljöersättning för skötsel av vattenvårdsanläggningen samt markersättning för odlingsmark som görs om till exempelvis våtmark.

Kontakta oss

Är du nyfiken på vad du kan göra på din mark för att bidra till en bättre status för våra vattendrag? Eller har du redan några tankar och behöver hjälp att komma vidare? Första steget är att kontakta en åtgärdssamordnare som hjälper dig vidare i processen.

Mejla: helena.berlin@tomelilla.se

Exempel på vattenvårdande åtgärd

De praktiska åtgärderna som genomförs i vattnet eller vattenmiljön har sin utgår från vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Praktiska åtgärder för friskare vattendrag i sydöstra Skåne kan vara till exempel:

 • skapa eller restaurera våtmarker
 • skapa eller restaurera bevattningsdammar där man samlar högvattnet och nyttjar det till bevattning
 • anlägga våtmarker, reningsdammar för dagvatten och översilningsängar
 • plantera träd längs vattnet för bättre vattenmiljö
 • lägga ut lekgrus för fiskarnas fortplantning
 • skapa svämplan som minskar översvämning på oönskade ställen och som binder näring som annars transporteras ut till havet
 • tillförsel av död ved och stora stenar som gynnar vattendragens livsmiljö
 • återmeandring, som gör att åvattnet rinner långsammare och syresätts
 • ta bort fiskarnas vandringshinder
 • andra åtgärder som minskar övergödning och främjar god vattenmiljö

Så här går det till

Åtgärder kommer att prioriteras där behovet är som störst, miljönytta och kostnadseffektivitet styr prioriteringen av projekt. Åtgärdssamordnaren följer nedanstående metodik under projektets gång så att markägaren inte behöver leda och finansiera arbetet själv.

 1. Projektidé
  Initieras antingen via markägaren eller via åtgärdssamordnare.
 2. Fältbesök
  Fältbesök görs och förslag till utformning diskuteras.
 3. Samråd, bidrag och tillstånd
  Samråd sker med exempelvis berörd kommun, eventuellt dikningsföretag och grannar. Om bidragspengar redan beviljats kan dessa finansiera projektet, annars söker åtgärdssamordnaren bidragspengar. Om bidrag inte fås utreds möjligheter att finansiera projektet på annat sätt. Vid positivt besked gör markägaren anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.
 4. Projektering
  Nästa steg är projektering och när ritningar och beskrivningar av den planerade anläggningen är klara sker godkännande av markägaren.
 5. Avtal
  Kommun och markägare skriver ett avtal om markupplåtelse och skötsel. Avtalstid är 20 år för anlagda dammar/våtmarker. Under anläggningstiden fram till slutbesiktning är kommunen (via vattenrådet) verksamhetsutövare för dammen/våtmarken. I avtalet ingår en garantitid på 5 år.
 6. Anläggningsarbete
  Anläggningsarbetet följs upp med platsbesök samt byggmöten för att kontrollera arbetets fortskridning.
 7. Slutbesiktning
  När anläggningen är klar ska den slutbesiktigas. Till besiktningen kallas entreprenör, markägaren och eventuellt en representant för kommunen. Fel och brister åtgärdas och slutbesiktningen dokumenteras. Efter slutbesiktningen är markägaren verksamhetsutövare för dammen/våtmarken.

Om projektet Vattenvård i sydost

Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag ha uppnått god status till senast 2027, i sydöstra Skåne är det (2021) endast ett av 13 vattendrag som uppnår detta. Vattendragen uppvisar bland annat höga halter av kväve och fosfor.

Projektet Vattenvård i sydosts syfte är att skapa förutsättningar för att fler vattendrag ska uppnå god ekologisk status. Projektet pågår mellan 2020 – 2024 och är ett samarbete mellan sydöstra Skånes två vattenråd, Österlens Vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån och kommunerna Kristianstad, Hörby, Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Ystad. Projektet leds av en åtgärdssamordnare som anställts med LOVA-medel från Länsstyrelsen.

Läs mer

Projektbeskrivning i pdf Pdf, 1.9 MB.

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Länk till annan webbplats.

Österlens Vattenråd. Länk till annan webbplats.