Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ett solidariskt ansvar för gångbanor, trottoarer
och trappor en bit utanför din tomtgräns.

Som fastighetsägare har du ett ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor en bit utanför din tomt. Sikten ska vara god för gående och trafikanter. Vegetationen får inte skymma belysningsstolpar och skyltar eller vägmärken. Vid vinterväglag ska du se till att gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet är snöröjda, sandade eller grusade.

Du som har tomt intill gata

Din häck ska växa inom din egen fastighet. Om buskarna växer sig utanför fastigheten kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan, vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste se till att det finns en fri höjd utan växtlighet för trafikanterna samt att trafikmärken och gatubelysning inte skyms av växtlighet.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana, minst 2,5 meter
  • Över cykelväg, minst 3,2 meter
  • Över körbana, minst 4,6 meter
Illustration över hur hög höjd vegetation får ha över gångbana, cykelbana och körbana.

Du som har hörntomt

Om ditt hus har en hörntomt mot en en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat som skymmer sikten inte är högre än 80 centimeter över gatan i en sikttriangel som sträcker sig 10 meter åt vardera håll. Detta gäller även om ditt hus ligger vid en gång- och cykelväg.

Illustration över vilka mått som gäller för en hörntomt.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat som skymmer sikten inte är högre än 80 centimeter. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gång- och cykelvägen.

Illustration över vilka mått som gäller för en utfart.

Klipp häcken för säkerhetens skull

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att sikten är fri i korsningar och vid tomtutfarter. Ska du plantera så tänk på att stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor placeras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Illustration som visa vilka mått som gäller för att plantera buskar och träd.

Snöröjning

Som fastighetsägare har du skyldighet att se till att ytorna utanför din fastighet (trottoarer, gångbanor, trappor) är säkra. På vintern kan det hansla om att skotta, sanda eller grusa. Snö och istappar ska röjas bort från tak och takrännor. Brunnar ska hållas fria från snö och is så att smältvattnet kan rinna undan. Tänk också på att röja upp till din brevlåda och till dina avfallskärl, så att brevbäraren och sophämtningen kommer fram.

Vad händer om du inte beskär växtligheten?

Om kommunen gör bedömningen att växterna på din tomt utgör en fara för trafiksäkerheten, skickar vi ett brev där vi uppmanar dig att klippa dem inom tre veckor. Har du inte klippt växterna efter tre veckor kan kommunen själva komma att göra det, på din bekostnad.

Mer information finns i vår broschyr Ditt ansvar som fastighetsägare Pdf, 3.5 MB.