Radon

Radon är en radioaktiv gas som är både osynlig och luktfri. Radon avgår från berggrund och jordarter som innehåller uran.

Bergarter i Sverige med förhöjda halter av uran är framförallt alunskiffer, pegmatit och vissa typer av graniter.

Var finns radon?

Radon finns överallt – i marken, luften och vattnet. I berg, grusåsar och moränmark finns en ökad risk för förhöjda radonhalter. Det gäller även vatten från borrade brunnar eller andra vattentäkter, och i hus som innehåller alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong. Halten av radongas mäts i enheten becquerel per kubikmeter (Bq/m³).

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • marken under och runt om huset
  • byggnadsmaterialet
  • vattnet som används i hushållet

Hur påverkas hälsan?

Om luften du andas innehåller radongas ökar risken för att få lungcancer. Cancern kan utvecklas efter lång tids påverkan och risken är större ju högre halter radongas luften innehåller. Att använda vatten i hushållet med låga halter radon i är inte farligt. Men om du däremot använder vatten med höga radonhalter dagligen kan det vara skadligt. När du dricker vatten med radon i avges strålning från radonet framför allt till mage och tarm. Den strålningen misstänks kunna orsaka cancer efter lång tids användning.

Vuxna dricker i huvudsak vatten i form av bland annat kaffe och te som blivit fritt från radon genom kokning, luftning eller lagring. För små barn blir stråldosen högre eftersom de dricker mer vatten i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna. Dessutom dricker barn mer obehandlat vatten direkt från kranen eller i form av saft och annat.

Radonmätning och ansvar

Behöver du mäta radonhalten i ditt hem eller i ett flerbostadshus finner du information på Ystad-Österlenregionens miljöförbunds webbplats. Du som äger flerbostadshus ansvarar för att kontrollera radonhalten i inomhusluften i ditt bostadsbestånd. Vidare har du också en skyldighet att vidta åtgärder för att sänka eventuellt för höga radonhalter till en acceptabel nivå.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund – Radon Länk till annan webbplats.

Boverket har tagit fram ett gränsvärde för radon på 200 Bq/m³. Detta gränsvärde gäller när du ska bygga nytt eller ändra i en befintlig byggnad. På Boverkets webbplats finns dessutom mer information om radonmätning, radonsanering och vad som gäller för olika boendeformer.

Boverket – Koll på radonhalten? Länk till annan webbplats.

Strålsäkerhetsmyndigheten har ansvar för riskbedömning och information om radon. De håller också i radonutbildningar. Myndigheten följer utvecklingen av mätteknik och har tagit fram metodbeskrivningar för att mäta radon i bostäder och dricksvatten.

Strålsäkerhetsmyndigheten – Radon Länk till annan webbplats.

När ska du mäta radonhalten?

  • Om ingen mätning gjorts i ditt hus eller om det gått mer än tio år sedan en mätning gjordes.
  • Om byggnaden har renoverats eller byggts om på ett sätt som kan påverka radonhalten.

Du bör anlita ett Swedac-ackrediterat mätföretag att utföra radonmätningen. Om mätningen visar förhöjd radonhalt kan en radonkonsult hjälpa dig att ta reda på varifrån det kommer.

Swedac: lista på ackrediterade mätföretag Länk till annan webbplats.