Borgerlig begravning

När du mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor kring begravning, bouppteckning och dödsboanmälan.

Begravning, strö ut askan

Svenska kyrkans församlingar ansvarar för all begravningsverksamhet i Sverige oavsett vilken religions- eller kyrkotillhörighet man har. Det gäller även den som inte har någon kyrko- eller religionstillhörighet. Den som önskar strö ut askan efter en avliden person söker tillstånd för detta hos Länsstyrelsen.

Begravningsombud

Alla som är folkbokförda i Sverige ska ha samma rättigheter vad gäller begravningar oavsett om det finns en religionstillhörighet eller inte. Länsstyrelsen utser därför begravningsombud för de avlidna som inte tillhör Svenska kyrkan för att säkerställa att dessa personer får sina intressen tillgodosedda.

Begravningsombudens uppgift är att kontrollera att begravningsavgiften som alla folkbokförda betalar går till begravningsverksamheten. I uppdraget ingår att granska hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet ska också informera om verksamheten samt undersöka vilka önskemål det finns från den som inte tillhör Svenska kyrkan gällande till exempel utformningen av begravningsplatsen.

Begravningsombud i Tomelilla kommun är:

Anders Larsson
Telefon: 0733-012822
E-post: anders.tretom@gmail.com

Borgerlig begravning

Den borgerliga begravningsakten är en högtidsakt utan religiösa inslag. Det finns varken lag eller förordning som anger hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas och anhöriga har möjlighet att välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten. Begravningsförrättare erbjuds av både begravningsbyrån och kommunen.

I den borgerliga begravningen ingår gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter samt lokal för begravningsceremonin.

Begravningsförrättare i Tomelilla kommun är:

Lena Bottner
Telefon: 0761-682870
E-post: lenabottner@yahoo.se

Bouppteckning

När någon avlidit ska de som är delägare i dödsboet göra en bouppteckning vilken är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och de efterlevandes tillgångar och skulder. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist.

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan bouppteckningen eventuellt ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Kommunen utreder förutsättningar för samt ansvarar för att göra en dödsboanmälan till Skatteverket.

Kontakt: dodsbo@tomelilla.se

Begravningshjälp

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till begravningen finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten enligt socialtjänstlagen. Kontakta kommunen för att ta reda på vilka kostnader som omfattas och för att ansöka om ekonomisk hjälp till begravningen.

Kommunens ansvar vid dödsfall

Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts. Om det inte finns någon närstående, tar kommunen över ansvaret för att ordna med en värdig begravning.

Kommunen har även i vissa fall ansvar för att förvalta dödsboet, besluta om dödsboanmälan samt att lämna ekonomiskt bistånd för begravningskostnaderna.

Kontakt:

Tomelilla direkt
telefon 0417- 180 00
e-post kommun@tomelilla.se