Så styrs Tomelilla kommun

Kommunen styrs av olika politiska instanser. Förvaltningen arbetar på politikernas uppdrag.

Under mandatperioden 2023–2026, styrs Tomelilla kommun politiskt av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i en minoritet.

Kommunfullmäktige

Lokalt är det kommunfullmäktige som har högst beslutanderätt. Kommunfullmäktige fungerar som ett lokalt parlament och har politiker som kommuninvånarna röstat fram. Kommunfullmäktige beslutar om kommunövergripande visioner, planer, mål och uppdrag för den kommunala koncernen.

Kommunfullmäktige styr också verksamheterna genom olika regler och strategier som talar om hur verksamheterna ska förhålla sig till, och hantera en rad områden som till exempel digitalisering, kommunikation gentemot invånarna, näringslivsarbete, och vem som får besluta vad i frågor såsom inköp och personalärenden.

Varje år är det fullmäktige som beslutar om övergripande mål och fördelning av pengar genom den kommunala budgeten. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som leder och samordnar arbetet i kommunen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet, uppföljning och utvärdering vilket inbegriper ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala koncernen. Betydande delar av detta ansvar är kopplat till uppsiktsplikten.

Nämnder, utskott, beredningar och råd

Nämnderna ska verkställa de beslut som kommunfullmäktige fattar. De har också egen beslutanderätt i vissa frågor som rör nämndens specialområde. Andra ärenden kan passera nämnden för att beredas på sin väg till kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Utskotten förbereder ärenden som ska vidare till nämnden. Ibland bestämmer kommunfullmäktige att tillfälliga beredningar med politiska företrädare ska starta. Då rör det sig om större utvecklingsfrågor som särskilt behöver genomlysas och hanteras av folkvalda innan beslut kan tas.

Olika råd ger de folkvalda politikerna viktiga perspektiv inom sina respektive expertområden inför beslut.

Styrelser för kommunala bolag och förbund

Kommunala bolag och gemensamma förbund, har egna styrelser med politiska företrädare.

Medborgardialog och andra påverkansformer

Du som invånare eller företagare, kan vara med och indirekt styra inte bara genom allmänna val. Då och då genomförs medborgardialoger i olika frågor och former.

Medborgar- och företagarinitiativ är andra sätt att komma med utvecklingsförslag som sedan kan beslutas om politiskt.

Förvaltningen

Förvaltningen står för genomförandet av verksamheten på uppdrag av politiken. Man brukar säga att förvaltningen jobbar med "hur" när politiken beslutat om "vad". Kommundirektören är den ytterst ansvarige tjänstepersonen och verkställer politikens beslut och vilja med hjälp av hela förvaltningen.

I förvaltningen finns den grundläggande välfärdsverksamheten som förskola, skola, vård och omsorg tillsammans med samhällsbyggnadsverksamhet, kultur, fritid och Måltidsverkstad. I förvaltningen finns också de avdelningar som stödjer den övriga verksamheten, exempelvis i ekonomi-, personal- och kommunikationsfrågor.

Länk till information om kommunens organisation

 • Politisk inriktning

  Kommunfullmäktige i Tomelilla har pekat ut tre övergripande målområden för kommunens verksamhet.

 • Visionen

  I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.

 • Tillitsbaserad styrning

  Sju principer är vägledande när vi arbetar tillitsbaserat.

 • Omvärldsanalys

  Tomelilla kommun tar regelbundet fram en omvärldsanalys − här hittar du den för 2024.

 • Styrande dokument

  De interna styrdokumenten reglerar hur kommunen ska arbeta inom olika områden.

 • Nulägeskarta

  En nulägeskarta är en sammanfattning av verksamhetens viktigaste slutsatser som lämnas till nämnden/styrelsen för att förtroendevalda ska få insikt i verksamhetens utmaningar och möjligheter.