Planprocessen för detaljplaner

Under processen för att ta fram en ny detaljplan har du som medborgare två tillfällen där du har möjlighet att lämna synpunkter. Här ser du hur processen ser ut och när du kan påverka.

Planprocessens steg för detaljplan med planuppdrag, samråd, granskning, antagande eventuell överklagan, och laga kraft.

Planprocessen för detaljplan steg för steg

Nedan beskriver vi planprocessens olika steg, från planuppdraget till att den nya detaljplanen vinner laga kraft och blir gällande. Observera att det finns två sorters förfarande; standardförfarande och utökat förfarande. Det som skiljer dem åt är tiden för samråd och granskning, vilken är längre för utökat förfarande.

Mer om standardförfarande på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Mer om utökat förfarande på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Planuppdrag

Kommunstyrelsen fattar beslut om planbesked eller planuppdrag. Initiativet kan komma från både privata fastighetsägare eller från kommunen.

Planarbete

Kommunens samhällsbyggnadverksamhet gör utredningar och tar fram ett förslag till en detaljplan. De bedömer även om planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd — här kan du påverka!

Standardförfarande: Det första förslaget till en ny detaljplan ställs ut för samråd. De närmaste sakägarna meddelas via brev brev. Kommunen kungör också planförslaget på kommunens anslagstavla och i Ystads Allehanda. Samrådstiden kan vara kortare tre veckor. Här har du som medborgare din första möjlighet att påverka. Synpunkter ska vara skriftliga och lämnas innan samrådstiden tar slut.

Utökat förfarande: Det första förslaget till en ny detaljplan ställs ut för samråd. De närmaste sakägarna meddelas via brev brev. Kommunen kungör också planförslaget på kommunens anslagstavla och i Ystads Allehanda. Samrådstiden ska vara minst tre veckor. Här har du som medborgare din första möjlighet att påverka. Eventuellt anordnas ett samrådsmöte. Synpunkter ska vara skriftliga och lämnas innan samrådstiden tar slut.

Revidera planförslaget

Alla synpunkter som kommer in från samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse. Där redovisas också kommunens kommentarer till synpunkterna. Vid behov gör kommunen nya utredningar, och om det behövs revideras sedan planförslaget enligt de synpunkter som har kommit in.

Granskning — här kan du påverka!

Standardförfarande: Det reviderade förslaget till detaljplanen ställs ut på granskning. Brev skickas ännu en gång hem till berörda sakägare och kommunen kungör planförslaget på kommunens anslagstavla och webbplats. Granskningtiden ska vara minst två veckor, om man inte kommer överens med sakägarna om kortare tid. Under granskningen kan sakägare lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska vara skriftliga och lämnas innan granskningstiden tar slut.

Utökat förfarande: Det reviderade förslaget till detaljplanen ställs ut på granskning. Brev skickas ännu en gång hem till berörda sakägare och kommunen kungör planförslaget på kommunens anslagstavla och webbplats. Granskningtiden ska vara minst tre veckor. Under granskningen kan sakägare lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska vara skriftliga och lämnas innan granskningstiden tar slut.

Slutföra planförslaget

Kommunen sammanställer alla synpunkter från granskningen i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet skickas sedan till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Små justeringar av detaljplanen kan göras i innan den antas.

Antar planförslaget

Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar att anta den nya detaljplanen. Protokollet med beslutet anslås på kommunens anslagstavla och kommunen skickar ut ett meddelande om att planen är antagen till den som får överklaga. Om många personer är berörda får kommunen i stället kungöra beslutet i Ystads Allehanda och på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft och gäller sedan så länge inget nytt förslag till detaljplan tagits fram och godkänts.

Plan- och bygglagen styr

Kommunen tar fram detaljplaner med stöd av plan- och bygglagen (PBL). Lagstiftningen reglerar hur kommunen ska gå tillväga beroende av detaljplanens omfattning och innehåll. På vilket sätt detaljplanen ska tas fram beror också på när detaljplanearbetet har påbörjats i förhållande till förändringar av plan- och bygglagen.

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats efter 1 januari 2015

Detaljplaner som har påbörjats från och med 1 januari 2015 följer plan- och bygglagen från 2011 (2010:900) samt de förändringar av plan- och bygglagen som trädde i kraft 1 januari 2015 (SFS 2014:900). Detaljplaner som har påbörjats från och med 1 januari 2015 handläggs antingen med ett standardförfarande eller med ett utökat förfarande.

När kommunen väljer vilket förfarande som detaljplanen ska handläggas med måste kommunen ta hänsyn till ett antal kriterier som regleras i plan- och bygglagen.

Lämna synpunkter

Du har möjlighet att lämna synpunkter på en detaljplan när den är ute på samråd eller granskning. Dina synpunkter ska vara skriftliga och lämnas in till kommunen inom samråds- eller granskningstiden. Du kan skicka ditt yttrande via brev eller e-post till:

Tomelilla kommun
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

E-post: kommun@tomelilla.se

Din skrivelse med synpunkter ska vara försedd med datum, namn, postadress och vilken detaljplan det gäller. Det är bara skriftliga synpunkter som har kommit in under samråds- eller granskningstiden som ger rätt att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Överklaga detaljplaner

Är du missnöjd med ett politiskt beslut att anta en detaljplan kan du överklaga beslutet. Men observera att du endast kan göra detta om du berörs av beslutet och om du skickat in synpunkter under samråds- eller granskningsskedet. Skicka eller lämna en skrivelse med din överklagan till:

Tomelilla kommun
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till mark- och miljödomstolen i Växjö som prövar det överklagade beslutet.

Din skrivelse med överklagan ska innehålla:

  • vilket beslut du överklagar, exempelvis genom att ange ärendets diarienummer och/eller detaljplanens namn.
  • varför du anser att beslutet är felaktigt.
  • på vilket sätt du anser att beslutet ska ändras.
  • dina kontaktuppgifter, namn, postadress, telefonnummer och gärna e-postadress.

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt kan du skicka med det.

Underteckna skrivelsen med din överklagan samt förtydliga namnteckningen. Du kan givetvis anlita ett ombud att sköta överklagandet åt dig, skicka i så fall med en fullmakt.

Tid för att överklaga
Din skrivelse med överklagan måste ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då tillkännagivandet om justeringen av protokollet anslogs på kommunens anslagstavla.