Del av Spjutstorp 13:41

Namn: Del av Spjutstorp 13:41
Beteckning: Dp176
Ärendenummer: Ks 2018/31
Status: Varit på granskning

Flygfoto över Spjutstorp 13:41.

Kommunen vill möjliggöra en lekplats på en plats inom området som är planlagt för bostäder vilket strider mot gällande detaljplan. Dessutom finns en campingverksamhet som också strider mot gällande detaljplan då området för campingen är planlagt för såväl bostäder som allmän plats, park eller plantering. För att möjliggöra lekplats på utpekad plats och för att göra befintlig camping planenlig krävs en ny detaljplan. Planprocessen sker enligt standardförfarande.

Planprocessen enligt standardförfarande

Granskning

Granskningstiden var 8 till 28 november 2018.

Alla inkomna synpunkter kommer nu beaktas när planförslaget revideras och eventuellt kompletteras med utredningar.

Granskningshandlingar

Samrådstiden är slut

Samrådstiden var 5 juli till 24 augusti 2018.