Artikeln publicerades 30 april 2024

Kungörelse: Samråd om vattentjänstplan

Samråd om vattentjänstplan

Tomelilla kommun har i samarbete med Österlen VA tagit fram ett förslag till en första Vattentjänstplan. Vattentjänstplanen 2024-2036 tar sin utgångspunkt i gällande Översiktsplan 2025, med utblick mot 2040, samt VA-plan för Tomelilla kommun.

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och ändringar som trädde i kraft 2023-01-01 ska varje kommun ha en aktuell vattentjänstplan innehållande kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Vattentjänstplanen 2024-2036 är en vägledning för kommunens arbete med att tillgodose pålitliga vattentjänster, idag och i framtiden. Genom att se tolv år framåt säkerställs att vi kan möta det växande behovet av dricksvatten, hantera spillvatten och förbättra dagvattenhanteringen. Planen tar även upp nödvändiga åtgärder för att våra anläggningar ska kunna hantera utmaningar som ökad belastning från skyfall.

Kommunstyrelsen beslutade 2024-04-10 § 30 att godkänna Vattentjänstplanen för samråd.

Vattentjänstplanen ställs ut på samråd 1 maj - 31 maj 2024.

Vattentjänstplanen finns tillgängligt digitalt på kommunens webbplats.

https://tomelilla.se/stadsutvecklingochinfrastruktur/vattentjanstplan.5916.html

Vattentjänstplanen finns under samrådstiden även tillgängligt i receptionen på kommunhuset, på biblioteken i Tomelilla, Brösarp, Smedstorp och Onslunda.

Tomelilla kommun värdesätter invånarnas åsikter och insikter och därför ges möjligheten att delta i samråd om Vattentjänstplanen.

Måndag 13 maj kl. 10-18 har vi öppet hus i stationshuset i Tomelilla. Du har då möjlighet att komma och ställa frågor om vattentjänstplanen till representanter från Tomelilla kommun och Österlen VA.

För frågor vänligen kontakta Tomelilla Direkt 0417 – 180 00.

Synpunkter ska lämnas in skriftlig senast 31 maj via mail till kommun@tomelilla.se eller via brev till
Tomelilla kommun
Gustafs torg 16
273 80

Märk ditt yttrande med Vattentjänstplan och ärendets diarienummer Sbn 2024/17.

Datum då anslaget sätts upp:

2024-04-30

Datum då anslaget tas ned:

2024-06-01

Länk till vattentjänstplanen

Vattentjänstplan

Anslagits av:

Marcus Carlevåg gm. Thomas Lindberg