Digital strategi

Vi vågar påstå att vi har Sveriges minsta digitala strategi. Det är vi stolta över!

Vi har strävat efter att göra det som kan upplevas tekniskt svårt och något för experter till att bli användbart för alla som arbetar i och för Tomelilla kommuns organisation och dess helägda bolag. Det är vi som konkret ska få det att hända. Vi ska ligga i framkant. Vi ska vara öppna för nya möjligheter. Vi ska vara en innovativ kommun. Vi ska se digitalisering som en avgörande resurs för verksamhetsutveckling.

För naturligvis är inte kommunens digitalisering till för oss själva, utan den ska skapa nytta för alla som lever och verkar i Tomelilla. Det kan ske direkt genom e-tjänster och en kommun som är öppen 24-7, men också genom att exempelvis utnyttja automatisering på insidan för att frigöra personella resurser till personlig service där det behövs.

Den digitala strategin är ett resultat från vårt projekt – ”Bredband och digitalisering i Tomelilla”, där Tomelilla kommun via Tillväxtverket fått medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projekt bredband och digitalisering i Tomelilla kommun

Projektet är treårigt och startade i oktober 2017. Arbetet delfinansieras med 50 % av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet är beviljat medel om ca 3,7 mnkr.

Det övergripande målet är att Tomelilla kommun och näringslivet i kommunen ligger i framkant när det gäller digitalisering. Det gynnar tillväxt och gör kommunen till en attraktiv plats att bo och arbeta i.

Projektledare: Monika Jingmond, utvecklingsavdelningen

Styrgrupp:

Britt-Marie Börjesson, kommundirektör
Helena Berlin, utvecklingschef
Mikael Göransson, digitaliseringschef

Projektet har tre mål:

1. Ta fram en digital strategi som gäller kommunens samtliga verksamheter.

Strategin är framtagen.

2. Att skapa förutsättningar för ett robust bredbandsnät och samtidigt se till att alla invånare i kommunen ska ha tillgång till höghastighetsbredband på något sätt senast 2025.

Detta sker genom att kommunen samverkar med de bredbandsaktörer som bygger i kommunen och dessutom själva bygger på de delar som riskerar att bli utan fiber. Beviljade medel går bland annat till administration och samordning, inte till själva grävningen.

3. Ökad kunskap om vad digitalisering innebär för kommunala verksamheter och näringslivet i Tomelilla.

Vi har skapat ett digitaliseringsråd med representant från olika delar av verksamheten. Rådet leds av digitaliseringsstrategen.