Nytt skolområde

En större skolsatsning planeras i området nära Österlenhallen och Kastanjeskolan i centrala Tomelilla. Här ska en ny grundskola byggas för alla barn från förskoleklass till årskurs 6 som bor i centralorten. Dessutom kommer Kastanjeskolan rustas upp och en ny idrottshall att byggas.

Höstterminen 2029 beräknas den nya skolan stå färdig. De första som börjar använda skolan blir Kastanjeskolans åk 7–9 elever och personal som tillfälligt flyttar in i den nya skolan medan deras skola renoveras.

2030 kan nya skolan tas i bruk av elever från förskoleklass till årskurs 6, då Kastanjeskolans renovering förväntas vara färdig.

Det är ännu inte bestämt vad som ska hända med de gamla skolbyggnaderna. Detta kommer att utredas innan ett beslut tas. Projektet kommer att pågå under flera år och innebär en omvandling av hela stadsdelen till en plats för alla.

Här kan du följa hur området utvecklas, sidan uppdateras löpande.

Det utvalda området för byggnationen, söder och väster om högstadiet Kastanjeskolan, består av kvarteret Trollsländan med flera.

Beslutet

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2024 att:

 • ersätta Lindesborgsskolan och Byavångsskolan med en ny samlad skola
 • renovera och anpassa högstadieskolan Kastanjeskolan
 • godkänna tidplanen för projektet 2024–2030

Den totala investeringen är beräknad till cirka 450 miljoner. Varje etapp kommer var för sig granskas och godkännas av kommunstyrelsen. Många beslut och vägval kommer behövas innan allt är klart. Alla detaljer finns ännu inte, utan framkommer under projektets gång.

Illustration med barn, växter och mindre byggnadselement.

Inspirationsbild med utomhusmiljö på skolområdet. Illustration: When!When!

Områdets
och skolans utformning

I masterplanen, som baseras på en behovsanalys, föreslås en byggnation enligt munkmodellens principer om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

De fyra grundpelarna i masterplanen är:

 • ekologisk regenerering
 • regenerativ arkitektur
 • tekniska innovationer
 • samhälle och gemenskap

Den nya skolan ska bli en grogrund för framtiden ur olika perspektiv. Utemiljön ska också vara en plats för undervisning och lärande. Utöver skolbyggnaderna ska en ny idrottshall byggas som uppfyller kraven för fler idrotter än de nuvarande hallarna i kommunen.

Skolans lokaler ska kunna användas av allmänheten utanför skoltid, vilket gör området till en ny mötesplats i Tomelilla.

Projektet är omfattande och kommer därför pågå under flera år. Barn och elever kommer att vara delaktiga i processen och bidra till utformningen av sin nya skola.

Läs masterplanen här. Pdf, 6 MB.

Byavångsskolan finns inte med i dokumentet då det behovet är ett tillägg efter att planen färdigställts.

Tidplan

Observera att tidplanen kan komma att justeras när projekteringen blir mer detaljerad.

Vår/sommar 2024

 • Upphandling/rekrytering av projektledare som stödjer förvaltningen i hela genomförandet.
 • Barnkonsekvensanalys genomförs.
 • Uppdatering av detaljplan påbörjas.

Höst/vinter 2024

 • Genomlysning av Kastanjeskolan (ytbehov, yt-effektivisering, renoveringsbehov).
 • Projektering påbörjas samt fortsatt arbete med detaljplan.
 • Entreprenadform väljs, eventuell arkitekttävling.
 • Utredningar genomförs; trafik, naturvärde, inventarier, beredskapskök, reservkraft, med mera.
 • Plan tas fram för byggnaderna som idag inrymmer Lindesborgsskolan och Byavångsskolan.

Vår/sommar 2025 – vår/sommar 2027

 • Tillagningskök, matsal och specialsalar byggs.
 • Annexet rivs (samtliga byggnader i Trollsländan 16).
 • Kastanjeskolans behov av specialsalar löses eventuellt tillfälligt i andra lokaler.

Höst/vinter 2027

 • Kastanjeskolan tar nytt kök/matsal och specialsalar i bruk.
 • Detaljplanen uppdaterad.

Höst/vinter 2027 – vår/sommar 2029

 • Ny F–6-skola byggs.
 • Idrottshall byggs. Kan vid behov senareläggas till hösten 2029.

Höst/vinter 2029 – vår/sommar 2030

 • Kastanjeskolans elever flyttar tillfälligt in i nya F–6-skolan.

Vår/sommar 2030

 • Kastanjeskolan renoveras

Höst 2030

 • Kastanjeskolans elever flyttar tillbaka till Kastanjeskolan.
 • Lindesborgsskolans och Byavångsskolans elever flyttar in i nya F–6-skolan.

Bakgrund till det nya skolområdet

Lindesborgsskolans stora behov av renovering och anpassning har varit startpunkten som lett fram till ett samlat grepp på förskolan till årskurs 6 i centrala Tomelilla. Det mest lämpliga området för byggnationen bedömdes efter utredning vara nordvästra delen av centrala Tomelilla - kvarteret Trollsländan med flera. Nära området finns högstadieskolan Kastanjeskolan, Österlenhallen, Österlenbadet, aktivitetsparken och Österlens folkhögskola.

Under hösten 2023 och våren 2024 gjorde arkitektfirmorna WhenWhen! och Wingårdhs en en behovsanalys. Utredningen omfattade förutom ersättningen av Lindesborgsskolan även högstadieskolans lokalbehov och renovering samt områdets potential för centrala Tomelillas utveckling.

Analysen baserades på munkmodellen – Doughnut Economics – ett verktyg för att beakta miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Dokumentet ska ses som en förstudie och en utgångspunkt för olika fortsatta beslut. Det är under själva projekteringen området och byggnaderna tar slutgiltig form.

Under utredningens gång föreslog förvaltningen att även inkludera Byavångsskolans verksamhet i den nya skolan vilket kommunfullmäktige också fattat beslut om. Bedömningen är att detta tillägg av elever inte väsentligt påverkar masterplanens innehåll och bakomliggande analys. Befolkningsprognos visar att antalet barn kommer minska under kommande år.

Läs mer om Tomelilla kommuns arbete med munkmodellen

Illustration av ett orangeri med växter och barn inuti. 

En idébild från masterplanen som visar en möjlig lärmiljö i nya skolan. Illustration: Wingårdhs.

Vy över kvarteret Trollsländan.