Koldioxidbudget

Tomelilla kommun behöver minska sina utsläpp med 13 procent per år för uppnå vårt målet.

En koldioxidbudget är den mängd koldioxid som exempelvis en kommun eller region som mest får lov att släppa ut i framtiden om kommunen eller regionen ska uppfylla sin del av Parisavtalet. Tomelilla kommun tog fram en koldioxidbudget 2022.

Tomelilla kommun behöver minska sina utsläpp med 13 procent per år för att kommunen ska ta sin del av ansvaret för minskade utsläpp. Om utsläppen ligger kvar på dagens nivåer kommer koldioxidbudgeten att överskridas år 2030. Om kommunen lyckas minska utsläppen med 13 procent per år kommer nollutsläpp att nås 2045.

Alla har ansvar

Koldioxidbudgeten omfattar inte endast den kommunala verksamheten utan alla personer och företag som bor och verkar inom kommunen. Kommunen som organisation har ett stort ansvar men kommer inte att kunna nå målen om inte alla andra också hjälper till.

Ta del av budgeten

Rapport koldioxidbudget januari 2023 Länk till annan webbplats.

Tomelillas digitala koldioxidbudget: här kan du se utvecklingen historiskt, nuläge och framtid. Länk till annan webbplats.

Vad gör kommunen nu?

Kommunen har under många år arbetat med att minska utsläppen, bland annat genom projektet fossilbränslefria kommuner. För att åstadkomma stora förändringar krävs tid och arbete inom många olika områden. Kommunen prioriterar nu de punkter som är relativt enkla att genomföra för att snabbt kunna få till en förändring. Parallellt med det pågår arbetet för att ta fram en klimatfärdplan för de punkter som kräver ett mer långsiktigt perspektiv.

Läs mer om klimatfärdplanen här

Minska dina utsläpp – detta kan du göra

För att vi ska nå de globala målen om minskade koldioxidutsläpp behöver alla göra förändringar. I kommunens koldioxidbudget finns ett antal punkter som berör alla invånare i kommunen.

  • Undvik onödiga bilresor, välj istället att samåka, gå eller cykla.
  • Byte till elfordon – både för person- och godstransporter där det är möjligt.
  • Undvik onödig konsumtion av varor som har transporterats.
  • Undvik onödiga flygresor.
  • Byt till el-maskiner då det är möjligt.
  • Byt ut oljepannan till exempelvis en värmepump.
  • Minska onödig konsumtion och ställ krav på produkter du köper.

Det finns många tips på nätet och i böcker om saker du kan göra för att minska dina utsläpp som privatperson. Även om du inte på egen hand kan genomföra stora förändringar så tänk på att allt räknas. Små förändringar kan på sikt minska utsläppen mycket och ju fler vi är som börjar nu desto bättre är det.