Livskvalitetsprogrammet

Livskvalitetsprogrammet är kommunens styrdokument för miljö och folkhälsa. Programmet anger mål och riktning för arbetet med fokus på ökad livskvalitet.

Livskvalitetsprogrammet ger inriktningen för kommunens hållbarhetsarbete till 2030 med fokus på miljö och social hållbarhet. Med hänsyn till omvärldsfaktorer ska viljeriktning och prioriteringar för framtiden pekas ut.

Kommunförvaltning, invånare, näringsliv och föreningsliv ska arbeta tillsammans för att förverkliga programmet, alla kan bli medskapare av livskvalitetsarbetet.

Livskvalitetsprogrammet är förvaltningens styrdokument för miljö och folkhälsa. Programmet anger mål och riktning för arbetet med fokus på ökad livskvalitet. Syftet är att ge förutsättningar för lika möjligheter och rättigheter för individen att skapa sin egen livskvalitet. I arbetet vill vi inkludera, engagera och inspirera invånare, föreningar, näringsliv och andra kommuner. Tillsammans tar vi alla ansvar för samhällets utveckling och människorna som bor här eller som besöker oss.

Dialog för livskvalitet

En långsiktig samhällsutveckling grundar sig i delaktighet och inflytande. Demokrati är en viktig grund för att skapa möjligheter och förtroende till utveckling och förändring.

En av Tomelillas stora utmaningar är att skapa förutsättningar för att delta i samhället på lika villkor, att minska utanförskapet och öka delaktigheten. Vi ska sträva efter att fler ska komma i egen försörjning, vi ska skapa utrymme för alla och vi ska stötta, uppmuntra och skapa förutsättningar för företag och andra innovatörer.

Genom dialog och samtal med invånare, företag och besökare ska vi arbeta för att uppnå livskvalitet, vi vill dela med oss av vårt arbete och bjuder in andra att delta. Projekt, resultat och uppföljningar ska finnas öppet för alla att ta del av.

Vad vi menar med livskvalitet

Livskvalitet är ett grundläggande och omstritt begrepp. Definitionen är personlig och kan ändras beroende på var i livet man befinner sig. Programmet måste ta hänsyn till och beakta flera delar, allt för att få en bred syn över det som vi benämner och mäter som livskvalitet. Livskvalitetsprogrammet ska ge förutsättningarna att medvetandegöra, analysera och förstärka det som bidrar till att invånarna kan skapa livskvalitet utifrån sina förutsättningar och önskemål.

Livskvalitet enligt World Health Organization, WHO:

“En individs syn på sitt liv utifrån kulturen och de värderingar individen har och lever efter, i förhållande till personliga mål, förväntningar och normer”.

Viljeinriktningar, förbättringar och prioriteringar

Det finns fyra viljeinriktningar som är att vill vara modiga, öppna, aktiva och nyfikna i vårt arbete med livskvalitet och hållbar utveckling. Programmet är indelat i olika nivåer.

 • Förhållningssätt; viljeinriktningarna
 • Prioriterade områden; ”vi vill därför”
 • Förbättringsområden; ”så här gör vi”

Vi vill vara...

Modiga

Vi vill därför:

 • Arbeta för innovation och utveckling.
 • Våga lyckas och misslyckas, samt prova nya innovativa vägar.
 • Minska vår klimatpåverkan och vårt ekologiska fotavtryck.

Så här gör vi

Arbeta för innovation och utveckling

 • Vi uppmuntrar till att fler vågar förverkliga sina idéer, med särskilt fokus på hållbar utveckling.
 • Vi främjar klimatsmarta och klimatanpassade alternativ för en hållbar samhällsutveckling.
 • Vi ser helheten i matkulturen och stöttar utveckling i hela kedjan.

Våga lyckas och misslyckas genom att prova nya innovativa vägar

 • Vi tillvaratar goda idéer genom att främja insyn, dialog och öppenhet i våra verksamheter.
 • Vi firar goda exempel och människor som inspirerar och bidrar till långsiktigt hållbar utveckling.

Minska vår klimatpåverkan och vårt ekologiska fotavtryck

 • Vi fasar ut fossila bränslen och ökar energieffektiviseringen.
 • Vi väljer varor och tjänster som är miljömässigt och etiskt hållbara.
 • Vi förändrar vår konsumtion och etablerar beteende som förebygger avfall.

Aktiva

Vi vill därför:

 • Fokusera på barn och ungas perspektiv.
 • Inspirera till ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv.
 • Främja initiativ som är inkluderande och stärker individen.

Så här gör vi

Fokusera på barn och ungas perspektiv

 • Vi satsar på tidiga insatser för att ge en god uppväxt med goda kunskaper som en grund för ett bra liv som vuxen.
 • Vi lyfter fram barn- och ungas röst genom att lyssna, tillvarata och kommunicera på ett anpassat sätt.
 • Vi minskar konsekvenserna av social och ekonomisk utsatthet i barns uppväxt genom anpassade arbetssätt och insatser.


Inspirera till ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv

 • Vi stöttar frivilliga och främjar initiativ som bidrar till ökat hälsosamt och aktivt liv, både inom kultur- och föreningsliv.
 • Vi möjliggör mötesplatser både fysiska och digitala, för aktiviteter som är attraktiva för invånare och besökare.
 • Vi främjar mobilitetslösningar med ett hållbart resande och förändrat beteende i fokus.


Främja initiativ som är inkluderande och stärker individen och samhället

 • Vi erbjuder meningsfull sysselsättning.
 • Vi skapar lika möjligheter för alla och är inkluderande genom att ta bort både fysiska och kommunikativa hinder.
 • Vi ger förutsättningar för jämställda utbildningar, arbetsplatser och fritidsaktiviteter.
 • Vi vill främja lösningar som bidrar till ett hållbart arbetsliv utifrån individuella förutsättningar och personliga behov.

Öppna

Vi vill därför:

 • Vara lyhörda och dela med oss
 • Erbjuda trygga och säkra miljöer
 • Bevara och utveckla landskap för hållbara ekosystem

Så här gör vi

Vara lyhörda och dela med oss

 • Vi har en hög servicenivå och gör det enkelt för de som bor eller verkar i samt besöker kommunen och dess verksamheter.
 • Vi välkomnar erfarenhet och kunskap som utvecklar och utmanar oss i arbetet för en hållbar utveckling.


Erbjuda trygga och säkra miljöer

 • Vi lyfter in ”mjuka värden” i den kommunala planeringen och har en aktiv dialog för att möta behovet.
 • Vi ger förutsättningar att skapa livskvalitet utifrån invånarens egna resurser och förmåga.
 • Vi verkar för ett trygghetsskapande samhälle, utan hot och våld.


Bevara och utveckla landskap för hållbara ekosystem

 • Vi skyddar och skapar natur- och vattentjänster som utgör höga natur- och rekreationsvärde för invånare och besökare.
 • Vi bidrar till och värnar utveckling som ger hög biologisk mångfald.
 • Vid exploatering där natur- och rekreationsvärden försvinner eller reduceras kompenseras dessa genom ekologisk kompensation.

Nyfikna

Vi vill därför:

 • Samverka och utvecklas med andra aktörer
 • Lyssna och samtala i dialog
 • Låta ekonomin skapa mer värde

Så här gör vi

Samverka och utvecklas med andra aktörer

 • Vi använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och skapar tillsammans hållbar utveckling, attraktivitet och tillväxt för hela Skåne.
 • Vi är medvetna om omvärldsfaktorer och megatrender som påverkar oss och bidrar till utveckling.
 • Vi skapar ett klimat och förutsättningar som ger möjligheter för innovation, kreativitet och entreprenörskap.


Lyssna och samtala i dialog

 • Vi främjar initiativ som ökar mänsklig närvaro, minskar ensamhet och skapar trygghet i det offentliga rummet.
 • Vi använder de mötesplatser som finns, både fysiska och digitala för dialog och samtal.
 • Vi utvecklar dialog och möte utifrån behov och efterfrågan, med fokus på större tillgänglighet för individen.


Låta ekonomin skapa mer värde

 • Vi arbetar i mellanrummen och delar resurser, samtidigt som vi förändrar beteende och hushålla med våra tillgångar.
 • Vi ställer tydliga hållbarhetskrav på varor och tjänster vid upphandling.
 • Vi arbetar för ökad andel delningstjänster med cirkulär ekonomi i fokus.
 • Vi planerar långsiktigt och hållbart vid investeringar och satsningar.